İzleyiciler

28 Nisan 2016 Perşembe

Adige vey vey (2013)
Adige vey vey (2013)

Adigey Cumhuriyetinde çıkan bu albüm Ruslan Keshikov organizasyonudur. Çeşitli sanatçılardan Adigece şarkıları dinleyebilirsiniz.
Toplam 62 parça vardır. 482MB'dir.

320kbps


20 Nisan 2016 Çarşamba

ХьакIэщ орэдхэр, Лъэгъунэ орэдхэр (2007)


 ХьакIэщ орэдхэр, Лъэгъунэ орэдхэр (2007)
Jyu Adige Etnografik Müzik Topluluğunun 2007 yılında çıkardığı bu albümde 32 parça bulunmaktadır. 128 Kbps kalitesindedir.

Sample-ÖrnekJyu Ensemble


18 Nisan 2016 Pazartesi

Timur Kitov-Circassian musicTimur KitovAdige müzisyen Timur Kitov'un albümüdür. 320 Kbps ses kalitesinde ve toplam 11 parçadan oluşmaktadır.
Örnek-Sample

Tracklist:

1. Circassian Noble Dance (Уэркъ къафэ)
2. Graves' Crying Day
3. Istambilaqua (ИстамбылакIуэ)
4. Nalmes (Налмэсыр къофэ)
5. Oldmen's dance (Зыгъэлъат)
6. waradyzh
7. Горский (Къущхьэ)
8. Къафэ кIыхь
9. Къафэ
10. Къащтэ шыкIэпшынэ
11. Лъэпэрысэ
320Kbps15 Nisan 2016 Cuma

Boris Kuthelia - Keeper of Abkhazian Music (2016)


Keeper of Abkhazian Music
Boris Kutelia


Boris Kutelia otantik bir şekilde geleneksel müziği icra eden nadide bilgi kaynaklarından birisidir. Abhazya’da onunda karşılaştığımız için oldukça şanslıydık. Onunla 2013 yılında Vincent Moon’un  “Abkhazie, Cartographie de l’Absurde”sini çekerken tanıştık. Onun Abhaz kemanı Aphartsa’yı çalış ve söyleyiş tarzını o zaman gördük.

2014’te Ored Kayıtları ve Cebelitarık Amerikan (Gibraltar American) projesi, The Sayat Nova projeleri ile birlikte Abhazya’ya tekrar gittik.  Biz ve bizimle birlikte olan Amerikalı meslektaşlarımız; bir kez daha, geleneksel müziğin sahne performansından çok, halk müziğinin amatör sanatçılarını araştırmaya başladık. Tahmin edilebileceği gibi bu bir problemdi. Abhazya da, geleneksel halk türküleri üzerine uzmanlaşmış birçok  etnografik müzik grubu ve koro bulunmaktadır. Fakat birçoğunun repertuarı ve düzenlemesi profesyonel müzisyen ve vokalistler tarafından yapılmış melodiler ve halk türkülerinden oluşmaktadır. Belki bu bazısı için kötü olmayabilirdi, fakat bizim aradığımız şey bu değildi.

 Bu bağlamda, Boris Kutelia bizim için gerçek bir keşifti. Boris, ilerlemiş yaşıyla örnek teşkil edecek bir Abhaz insanıdır. Aynı zamanda yaşına göre şaşılacak kadar da sağlıklıdır. Musiki üzerine herhangi bir akademik derecesi yok, fakat çocukluğundan beri de halk müziği hayatının hep içinde olmuş. Bu durum onun Enstrümental ve Sözlü (vocal) Abhaz halk müziği konusunda geniş bir repertuara sahip olmasına vesile olmuş.  Bir gün Boris’i tekrar bulduk ve 2 günlük bir çalışmanın ardından onun repertuarının büyük bir kısmını kaydettik.

Onun, ana ve en sevdiği müzik aleti bir aphartsa (Abkhaz: апхьарца), Adige Şiçepşin’e (Çerkes kemençesine) benzeyen geleneksel bir Abhaz kemanıdır.  Normalde, bir aphartsa’da at kılından iki tel vardır. (daha önceleri o teller kuzu bağırsağından yapılırdı). Fakat Boris, çalgısının tellerini, alete daha fazla ses veren misinadan yapmış. Bir aphartsa başka bir çalgıya eşlik eden bir müzik aletidir. Dans ederken bile, sanatçı, melodiyi söylerken neşeyle bağırır.

İlk olarak ve en önemlisi, biz Boris Kutelia’nın  performans şekline hayran kaldık. Onun çaldığını şarkıların çoğu doğası itibariyle etkileyici parçalardı. Alçak, fakat biraz kulak tırmalayıcı sesi parçalarına özel bir hava katıyor. Bu durum, Abhazca bilmeyen dinleyicileri bile müziğin içine çekiyor.  Geleneksel müziğe aşina olmayan biri Boris’in tarzını sıradan bulabilir fakat bize göre onun tarzı oldukça dinlendiricidir.

Yalnızca onun kendi kültürü onu saygıyla anmıyor, O, aynı zamanda Adigeler ve Abhazlar arasında bir dostluk vesilesidir. Bunun sebebi iki milletin kültürlerinin ve dillerinin benzerlikleri ve 92-93 yılındaki Abhaz Gürcü çatışmasıdır. Bu çatışmalar esnasında Adige gönüllüler Abhazlar tarafında aktif olarak savaştılar.

Bizim ekibimizde Bulat Khalilov ve Timur Kodzakov gibi Adigelerin olması da Boris ile görüşme yapmamızı oldukça kolaylaştırdı. Boris, görüşmemiz boyunca bize sürekli “Bulat kardeş” “Timur kardeş” diyerek hem şarkı söyledi hem de hayatını büyük bir neşeyle anlattı. 2 günlük görüşmemiz boyunca Boris Kutelia’nın 2 temel hedefi vardı, ilki Abhaz Halk kültürünü bize aktarmak, ikincisi ise torunları için bu kültürü korumak. Bunun yanı sıra, onun söylemiyle “Adige dostlarını büyük bir onurla misafir etmek” istiyordu. Bu onun şarkı tercihlerinin de sebebi gibi gözüküyor.

Görüşmemiz boyunca, Boris; Abhaz muhacirlerin şarkılarını, birçok ninni ve düğün şarkılarını, sözleri Abhaz edebiyatı kurucusu Dmitry Gulia’ya ait şarkıların yanında birçok kahramanlık şarkılarını da söyledi. Bununla birlikte Boris, halk tarafından oluşturulmayıp bireysel olarak oluşturulduğunu kabul etsede, onun (Dmirty Gulia)’nın şarkılarını Abhaz Halk müziğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.
Bununla birlikte, Boris, Adige bestekar Thabasım Vumar’ın ezgilerini çaldı ve sözleri kendine ait olan “Rada” parçasını söyledi. Bu, şarkıya ismini veren genç bir kadına adanmış bir aşkın şarkısı. Boris’in halk müziği (folklor) üzerine kendine has görüşleri bizi çok etkiledi. Onun performansını bir kez daha kaydetmeyi çok isteriz. Bununla birlikte bu sefer, solo performanstan ziyade bu kayıtlara diğer müzisyenler de eşlik etmeli.________________________________________________


Борис Қәҭелиа – аҧсуа традициатә музыка даҽаӡәы иламҩашьо зхатә ҟазшьала иназыгӡо дыруаӡәкуп. Иара еиҧш Аҧсны иаҳҧылаз маҷҩуп.

Ҳара ҳаибадырит 2013 шықәсазы, Винсент Мун идокументалтә фильм «ABKHAZIE, CARTOGRAPHIE DE L'ABSURDE» аҭыхрақәа раан. Убри нахыс ҳгәалашәара иазаанхеит маҷк ишьшьылаҳаз, аха оумашәа гәыкалаҵәҟьа иҟаз инагӡашьеи иҧхьарца арҳәашьеи.

2014 шықәса рзы ҳара Аҧсныҟа ҳхынҳәит, агибралтар-америкатә проект The Sayat Nova Project (Mountain of Tongues) имҩаҧнагоз аекспедициа Ored Recordings аҳәаақәа ирҭагӡаны аусуразы. Ҳаргьы, аҳәаанырцәтәи ҳколлегацәагьы еснагьеиҧш иҳаҧшаауаз ипрофессионалтәымыз анагӡаҩцәа ракәын, академиатә мамзаргьы аестрадатә стилизациа ззырымуц афольклор акәын. Уи акыр иуадаҩхеит. Аҧсны акыр ирацәоуп афольклор-етнографиатә ансамбльқәа, еиуеиҧшым ахорқәа, аха аиҳарак урҭ аколлективқәа ррепертуар аранжировка азууп, алахәылацәагьы - профессионалтә музыкантцәоуп, шәаҳәаҩцәоуп. Ҳәарада, уи бааҧсуп узҳәом. Аха ҳара уи акәӡам ҳекспедициақәа рҟны ҳзышьҭоу. Абри аганахьала Борис Қәҭелиа ҳара иаҳаҧшаауаз ихаҭаҵәҟьа иоуп.

Борис – архаикатә хаҿра змоу ҧсыуа быргуп, ишықәсқәа шмаҷымгьы, уааиҵашьыцыртә агәабзиара зҩыда имоуп. Амузыка аганахьала ҵарак шимамгьы, дхәыҷаахыс амузыкатә нырра иманы изҳауан. Убри аҟнытә аҧсуа инструменталтәи ашәаҳәаратәи фольклор ибзиаӡаны идыруеит.

Ҳара Борис Қәҭелиа дыԥшааны, ҩымш рыла ирепертуар ахәҭак анҵара ҳалҳаршеит.

Адыга шьыҷаҧшьын иеиҧшу аҧсуа скрипка - аҧхьарца, Борис реиҳа бзиа иибо инструментны иҟоуп. Аҧхьарца аҽҧырцә иалху арахәыцқәа ҩба роуп иамоу, аха Борис урҭ аҵәгәыррахәыц иалихит. Уи аинструмент абжьы еиҳа иарҵарит.

Аҧхьарца – аккомпанемент иатәу инструментуп. Акәашараҵәҟьақәа раангьы ахәмарыҩ амелодиа ациҳәоит.

Борис Қәҭелиа ҳара ҳзы аинтерес иҵоуп раҧхьа иргыланы инагӡашьа аҷыдарала. Иашәақәа реиҳарак атрагикатә ҟазшьа рымоуп, илаҟәу, маҷк иҭахәаҽу ибжьы аҧсшәа ззымдыруа азыӡырыҩ изгьы дыззышәаҳәо атмосфера аанарҧшуеит.

Иуҳәар ауеит, Борис иашәаҳәашьеи ихәмаршьеи рышьшьылаҳара иазыҟаҵам азыӡырҩы изы ҧынгылак еиҧшны иҟоуп ҳәа. Аматанеира иахьеиҧшугьы ыҟоуп. Аха ҳаамҭазтәи амузыкатә журналистика абызшәала иуҳәозар, Борис истилистика иахьазы Мраҭашәараҟны «outsider music» ҳәа изышьҭоу иазааигәоуп.

Иара убасгьы иазгәаҭатәуп Борис Қәҭелиа ихатәы культура адагьы аҧсуааи адыгақәеи реиҩызарагьы даара дазыҳаҵҳаҵуа дшазнеиуа. Уи зыбзоуроу арҭ аешьаратә ажәларқәа ирыбжьоу акультуратәи абызшәатәи еигәыцхәра адагьы, адыгаа хатәгәаҧхарала Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатәи еибашьраан иахьрывагылаз ауп.

Ҳгәыҧ иалахәыз (Булат Халилови Ҭемыр Кодзокови) ачерқьесцәа ахьракәыз азы Бориси ҳареи ҳаиҿцәажәара мариан. Иара гәахәарыла ашәа ҳзиҳәон, иҭоурых ҳзеиҭеиҳәон, «сашьа Булат», «сашьа Ҭемыр» ҳәа акәын дышҳацәажәоз. Ҩымш наҟьак имҩаҧысуаз ҳусураан Қәҭелиа иман ҩ-хықәкык: аҧсуа фольклор ҳардырреи ҧхьаҟатәи абиҧарақәа рзы уи аиқәырхареи; исасцәа, насгьы адыгцәа ҳаҭыр-пату рықәҵара.

Иҟалап арҭ аҩ-хықәкык ракәзар инаигӡоз ашәақәа ралхраагьы зыбзоурахаз.

Борис еиҳарак инаигӡоз XIX ашәышықәса аҽеиҩшамҭаз Аурыс-Кавказтәи аибашьра иахҟьаны аҧсуа мҳаџьырқәа Османтәи аимпериахь рықәцара акәын изызкыз, иара убасгьы иҳәон ахаҵарашәақәа, абзазаратә ашәақәа (ачарашәақәа, агарашәақәа), аҧсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Гәлиа иажәеинраалақәа ирылху ашәақәа.

Аҵыхәтәантәиқәа анагӡаҩ аҧсуа музыкатә фольклор иузаҟәымыҭхоны иҟоуп ҳәа иҧхьаӡоит, иара убри аан урҭ зынӡа ажәлар иртәыҵәҟьаны ишыҟамгьы азгәаҭауа.

Урҭ рыдагьы автор инаигӡеит Умар Ҭхабисимов (адыга композитор) имелодиаки иара Борис ихатәы аԥҵамҭа «Радеи». Аҵыхәтәантәи аҭыҧҳа ҧшӡа Рада лахь абзиабара иазкуп.

Борис афольклор дшахәаҧшуеи ишидикылои ҳара ҳзы аинтерес ду аҵан. Ҳара агәыӷра ҳамоуп аҽазныкгьы Борис Қәҭелиа иашәақәа ранҵара ҳалшап ҳәа, аха убасҟан имацара иакәымкәа егьырҭ анагӡаҩцәагьы ицны.

Tracklist:

1.   Борис Қәҭелиа - Сара Сыҧсадгьыл 03:02
2.   Борис Қәҭелиа - Ахаҵа ашәа 03:06
3.   Борис Қәҭелиа - Щищ Нани 03:53
4.   Борис Қәҭелиа - Агарашәа 02:53
5.   Борис Қәҭелиа - Ломеи Бускеи 03:55
6.   Борис Қәҭелиа - Амҳаџьыр ашәа 04:08
7.   Борис Қәҭелиа - Рада 02:58
8.   Борис Қәҭелиа - Уарайда 02:23
9.   Борис Қәҭелиа - Аркуашага (I) 01:36
10. Борис Қәҭелиа - Ауазашәа 03:53
11. Борис Қәҭелиа - Аркуашага (II) 00:56
12. Борис Қәҭелиа - Салыуман Бҕажәба иашәа 03:41
13. Борис Қәҭелиа - Смыр Гәдиса иашәа 03:43
14. Борис Қәҭелиа - Рапачапа 03:45
15. Борис Қәҭелиа - Апартизан иашәа 04:40
16. Борис Қәҭелиа - Атацаагара ашәа


________________________________________________Борис Кутелия — один из немногих информантов, исполняющих традиционную музыку в аутентичной манере, которых нам посчастливилось встретить в Абхазии.

Познакомились мы с ним ещё в 2013 году во время съёмок документального фильма Винсента Муна «Abkhazie, Cartographie de l’Absurde». Уже тогда нам запомнилась его манера пения и игры на абхазской скрипке.

Мы вернулись в Абхазию в 2014 году в рамках совместной экспедиции Ored Recordings и гибралтар-американского проекта The Sayat Nova Project (ныне — Mountain of Tongues). И мы, и наши иностранные коллеги, как обычно, искали непрофессиональных исполнителей, то есть именно фольклор, а не академические или эстрадные вариации на тему. Как обычно, это было весьма проблематично. В Абхазии множество фольклорно-этнографических ансамблей и хоров ориентированных на народную песенную традицию. Однако, в большинстве случаев репертуар этих коллективов составляют аранжировки народных мелодий и песен, сделанные профессиональными композиторами, а участники многих ансамблей — профессиональные музыканты и вокалисты. Наверное, для кого-то это не плохо, но это не то, что мы ищем. В этом смысле Борис Кутелия стал для нас находкой.

Борис — практически архетипический абхазский старец, достигший весьма преклонного возраста, при том обладающий завидным здоровьем для своего возраста.

Кутелия не имеет никакого музыкального образования, но с ранних лет находился в народной музыкальной среде, что позволило ему освоить довольно обширный репертуар абхазского фольклора — как инструментального, так и песенного.

Мы снова нашли Бориса и в течении двухдневной сессии записали бóльшую часть его репертуара.

Основным и любимым его инструментом является апхьарца — традиционная абхазская скрипка, аналог адыгского шичепшина. Обычно апхьарца имеет две струны, сделанные из конского волоса (ранее, вероятно, их делали из бараньих кишок). Однако Борис сделал себе струны из рыболовной лески, что добавило инструменту звонкости. Апхьарца — инструмент для аккомпанемента. Даже во время танцевальных наигрышей, исполнитель напевает мелодию и выкрикивает ободряющие возгласы.

Для нас Борис Кутелия интересен прежде всего своей манерой исполнения. Большинство песен, которые он привык петь, носят трагический характер и его низкий, немого хрипловатый голос формирует соответствующую произведению атмосферу, что помогает вчувствоваться в музыку даже не владеющему абхазским языком слушателю. Человек, незнакомый с традиционной музыкой, может отметить исполнительскую манеру Бориса как монотонную, но на наш взгляд говорить здесь следует скорее о медитативности. Конечно, используя термины музжурналистики, его пение может быть отнесено к тому, что принято называть «outsider music». Однако, это применимо только к звучанию, но не культурным особенностям и контексту.

Борис Кутелия крайне трепетно относится не только к родной культуре, но и к дружбе между абхазами и адыгами. На это повлияли как языковое и культурное родство между народами, так и события Абхазско-Грузинского конфликта 1992–1993 гг., в котором черкесские добровольцы активно выступили на стороне Абхазии.

Так как наша команда в основном состояла из черкесов — Булата Халилова и Тимура Кодзокова — общение с Борисом было лёгким. Он пел и рассказывал о себе с удовольствием, обращаясь к нам не иначе, как «брат Булат» и «брат Тимур». Для себя во время двухдневной записи Кутелия видел две цели: представить абхазский фольклор и сохранить его для потомков, вместе с чем уважить дорогих гостей-адыгов. Вероятно, эти цели и повлияли на выбор песен для исполнения.

В основном Борис пел песни абхазского мухаджирства (вынужденного переселения большого числа абхазов [а равно — адыгов] на территорию Османской Империи во второй половине XIX века в результате Русско-Кавказской войны), несколько песен обрядовых (свадебная и колыбельная) и героических, а также песни на стихи Дмитрия Гулиа — основоположника абхазской литературы. Интересно, что исполнитель считал последние неотъемлемой частью абхазского музыкального фольклора, полностью признавая, что эти они сочинены уже не в народной среде, но усилиями конкретного человека. Кроме того, были исполнены мелодия адыгского композитора Умара Тхабисимова и песня, сочинённая самим Борисом — «Рада» (песня эта о любви и посвящена девушке, именем которой названа).

Своеобразное видение Борисом фольклора представляет для нас живейший интерес, и мы надеемся записать его вновь, но уже не сольно, а в компании других исполнителей.

1.            Моя Родина (Д. Гулиа)
2.            Мужская песня
3.            Мухаджирская колыбельная
4.            Колыбельная
5.            Лома и Буска (Д. Гулиа)
6.            Песня мухаджиров.
7.            Рада (Борис Кутелиа)
8.            Орайда (Умар Тхабисимов)
9.            Плясовая
10.          Песня-плач
11.          Плясовая (2)
12.          Песня о Салумане Бгажба
13.          Песня о Смыр Гудисе
14.          Рапачапа
15.          Песня о партизанах
16.          Свадебная


Запись звука: Тимур Кодзоков, Булат Халилов, Стефан Уиллиамсон-Фа, Бен Уилер.
Правка звука, сведение: Тимур Кодзоков.
Фото на обложке: Бен Уилер.
Дизайн обложки: Милана Халилова.
Текст: Булат Халилов, Ярослав Суздальцев, Кристина Жиба.
Записано в июле 2014 года.
Место записи: Абхазия, город Сухум
___________________________________________________


Boris Kutelia is one of a few informants who performs traditional music in an authentic manner. We were lucky enough to meet him in Abkhazia. It was in 2013 during shooting of «Abkhazie, Cartographie de l’Absurde» by Vincent Moon when we got acquainted with him. It is then we remembered his manner of singing and playing on Abkhaz violin.
We returned to Abkhazia in 2014 within a joint expedition of Ored Recordings and the Gibraltar American project, The Sayat Nova Project (presently, Mountain of Tongues). We as well as our american collegues once again were searching for amatuer performers of folk music rather than stage performance of traditional music. As usual, it was problematic.
In Abkhazia, there are numbers of ethnographic bands and choirs that are specialized in the tradition of folk song. Yet, in many instances, their repertoire consists of arrangements of folk songs and melodies made by professional musicians and vocalists. Perhaps, to someone, it is not bad, but it is not what we were looking for. In this sense, Boris Kutelia became the real discovery for us.
Boris seems to be an archetypal Abkhazian senior man of advancing age. At the same time, he is uncommonly healthy for his age. He does not have an academic degree in music, however, since his early ages, he has been around the folk music scene. That enabled him to learn a quite vast repertoire of Abhazian folk music of instrumental and vocal nature. One day we found Boris again and recorded a big portion of his repertoire during a 2 day session.
His main and favorite music instrument is an aphartsa (Abkhaz: апхьарца), a traditional Abkhazian violin, that is analogous to Circassian shichepshin. Normally, an aphartsa has two strings made of horsehair (it is likely that, formerly, they were made of mutton intestines). Nevertheless, Boris made strings out of fishing line, which gave the music instrument sonority. An aphartsa is the music instrument for accompaniment. Even during dances, the performer would sing the melody and would shout cheers.

First and foremost, we are attracted by Boris Kutelia’s manner of performance. Most of the songs that he is used to performing are dramatic in their nature. His low and somewhat raspy voice creates a special atmosphere relevant to his repertoire. That, in turn, helps listeners and even those who do not speak Abkhazian, delve into his music. One who is not familiar with traditional music might find the Boris’s performance style monotonous. However, we’d rather find it meditative.
Not only his own culture does Boris Kutelia treat reverently but also a friendship between Abkhazians and Circassians. The reason for this is the language and cultural similarities between two nations, as is the conflict between Abkhazians and Georgians in 1992-1993. During that conflict Circassian volunteers were actively fighting on the side of Abkhazians.
Since our team mainly included Circassians - Bulat Khalilov and Timour Kodzakov, our conversation with Boris was easy. He sung and talked about his life with joy while referred to us only as “brother Bulat” and “brother Timour”.

During our 2 day session Boris Kutelia were aiming at two main goals: passing Abkhazian folklore on to us and preserving it for its descendants. Besides, as he said, he wanted to host his guest, Circassians, with honor. It seems, that is the reason for his song choice.


During our session, Boris sang songs of Abkhazian muhajirs*, several ceremonial songs (lullaby and wedding songs), heroic songs as well as songs with lyrics written by Dmitry Gulia, a founder of Abkhazian literature.
The latter, Boris considers an integral part of the Abkhazian folk music while completely admitting that those songs were created not by folk but by efforts of one individual.
Besides that, Boris performed the melody of the Circassian composer Umar Tchabisimov and the song composed by Boris himself, “Rada”. The latter song is about love and dedicated to a young woman after whom the song is named.
Boris’s idiosyncratic views on folklore attract us very much. We are hoping to record his performance again. However, those recordings should not be solo performance but rather in a company of other musicians.

* forced migration of numbers of Abhazians (as well as Circassians) to Ottoman Empire in the second half of XIX century, as a consequence of Russian and Caucasian War.)

Tracklist:

1.            My Fatherland
2.            Song of Men
3.            Mukhajir’s Lullaby
4.            Lullaby
5.            Loma and Buska
6.            Mukhjir’s Song
7.            Rada
8.            Oraida
9.            Dance Tune
10.          Lament Song
11.          Dance Tune (2)
12.          Saluman Bgajba’s Song
13.          Smyr Gudisa’s Song
14.          Rapachapa
15.          Partisan’s Song
16.          Wedding Song


Sound: Timur Kodzoko, Bulat Khalilov, Stefan Williamson-Fa, Ben Wheeler
Sound editing: Timur Kodzoko
Cover photo: Ben Wheeler
Cover art: Milana Khalilova
Notes: Bulat Khalilov, Dana Pashtova


Recorded in Abkhazia, Sukhum
July 2014

OR_011
credits
released March 30, 2016320Kbps

14 Nisan 2016 Perşembe

V/A - Djegu: Live from Aslanbech Chich’s Circassian Music Festival (2014)Aslanbeç Çiç Müzik Festivali ve Cegu
V​/​A - Djegu: Live from Aslanbech Chich’s Circassian Music Festival

25 Şubat 2014 - Maykop - Adige (Çerkes) Halk müzik virtüözü Aslanbech Chich’in 100. Doğum yıldönümüne adanmış Çerkes müziği Festivali. Bu festival popüler kültürden bağımsız olarak Çerkes kültürünün en önemli olaylarından biridir. Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Krasnodar bölgesi ve açıkçası Adıgey: Aslanbech’in adı Adıgeler’in yaşayan tüm önemli halk müzisyenlerini bu festivale çekti. Ama bu albümü kaydetmenin amaç bir konser değildir. Bu bir konser değildi; birçok insan şarkı söylemek için bir araya toplandı. Ayrıca konuşmak ve dans etmek için. Bu Cegu bir anda samimi arkadaşların toplantısına dönüştü. Cegunun kaydedilmesi beklenmiyordu. Program basitti. Biz onu kaydetmeye çalıştık. Kayıt kalitesi dış etkilere maruz kaldı. Dış sesler ve bazı hataları duyabilirsiniz. Ama amacımız steril bir kayıt yapmak değil hayatı yakalamaktır.
Аслъанбэч КIыкI - Aslanbeç Çiç

Tracklist:

1.   СтIашъу Мадин - Айдемыркъан (къамыл) 01:05
2.   КIэрэф Темболэт - Хъырцыжь Алэ и уэрэд 02:06
3.   Нэгэрэкъо Казбек - Къэбэрдей жэщтеуэ 04:19
4.   КIыкI Хьэзрэт – Попурри 02:12
5.   Нагъой Заур, Кушъу Светлана – Абихъан и уэрэд 03:08
6.   ГъукIэ Замудин - Щъыпкъишъ 02:57
7.   Шурдым Мурат - Нэшхъожъыкъо ябгэ иорэд 02:54
8.   Кхъуэжь Зэурбэч - Хьэжрэтым и гъыбзэ 03:04
9.   СтIашъу Мадин- Айдемыркъан 01:36
10. Абыдэ Артур - Шэрэлокъуэм и уэрэд 02:17
11. КIэрэф Темболэт - Шурдым Пщымахуэ и уэрэд 03:58
12. Нэгэрэкъо Казбек - Бзэтхьэл и къуитIым и уэрэд 03:32
13. Нагъой Заур, Абыдэ Артур - ДжэгуакIуэм иорэд 03:54
14. Кхъуэжь Зэурбэч, КIэрэф Темболэт, Шурдым Мурат, Зыгъэзэж Тимур - Сосырыкъуэ мафIэр къызэрихьыжар 13:19
15. Нагъой Заур - Шотландскэ (Bonus Track) 00:59
16. Сабийхэр еджапIэм - Шэбатыныкъо Iэкуандэ дэжь къызэрэкIуагъэр (Bonus Track) 01:00


15 Mart 2014 yayınlandı
Ses: Bulat Halilov
Düzenleme: Timur Kodzoko
Metin: Astemir Shebzukho
Kapak resmi: Milana Khalilova

Kaydedilmiş 25/02/2014, Maykop, Rusya
15.03.2014 Yayın tarihi
V​/​A - Djegu: Live from Aslanbech Chich’s Circassian Music Festival

February 25, 2014 - Maykop - Festival of Circassian music, dedicated to the 100th anniversary of the the Adyghe (Circassian) folk virtuoso musician Aslanbech Chich. This is one of the biggest events of Circassian culture over the last few years that is not connected to popular music. Name of Aslanbech attracted folk musicians from all major Russian regions where the Adyghes live: Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Krasnodar region and obviously Adygea.
However, the reason of the recording and publishing of this album was not a concert, held in Maikop Philharmonic but Djegu (The Game), that followed the official part.
It was not a concert and not a ritual, not in the sense these terms are used lately. Unity of people gathered in a circle to sing, reflect, talk and dance. This Djegu simultaneously became good friends meeting, the sacred action and still nothing of the aforementioned.
It is worth mentioning that Djegu was never supposed to be recorded. The process was easy and harmonious, and we tried to capture it, while not interfering in the situation and following the flow. This influences the recording quality - you can hear some outside noise or even errors of the performers.
But our goal is to describe life, and not the sterile ideal.
credits
released March 15, 2014

Sound: Bulat Khalilov
Edit: Timur Kodzoko
Text: Astemir Shebzukho
Cover art: Milana Khalilova

Recorded 25/02/2014, Maykop, Russia
Published 15/03/2014
320Kbps
13 Nisan 2016 Çarşamba

Balkhar Ensemble - Songs of Balkhar's Women 2014Balkar Korosu- Balkarlı Kadınların Şarkıları
Balkhar Ensemble - Songs of Balkhar's Women

Bu albüm, yarısı Balkar’daki Lak kasabasında geçen Dağıstan gezimiz sırasında kaydedildi. Balkar Dağıstan’ın Akushinky bölgesindeki küçük bir yerleşim yeri. Kasabanın bir bölümü dağlık kesimde ve iki tepe arasında yer alıyor. Yerleşim yeri büyük çoğunlukla Laklar tarafından yönetilmektedir. (Laklar Dağıstan’daki çok sayıdaki milletten birisidir.)

Balkar kasabasında yaşayan Lak halkı coğrafi koşullar nedeniyle ve belki de geleneklerine bağlılıklarından hayatlarının gelenekselliğini koruyorlar. Antik yerleşim yerleri kesinlikle egzotik görünüyor. Örneğin birçok yaşlı kadın buzdolabı kullanmıyor. Onun yerine ürünleri soğuk seramik testilerde muhafaza ediyor.  Bu arada seramikler Balkar’ın sembolleridir. Güçlü seramik geleneği sayesinde, Balkar Sovyet döneminden bu yana biliniyor.

Fakat öncelikle biz bu dağ kasabasına seramikler için değil, müzik için geldik. Balkar’da uzun zaman önce kurulan bir kadın folklor korosu var. Kadınlar folklor grubu Sovyet ideolojisinin ve yapısının bir kalıntısı. Normal korolardan farklı olarak Balkar Korosu profesyonel olmayan, halkın içinden, müziği öğrenmek isteyen kadınlara da yer veriyor. Onlar atalarından, ninelerinden, dedelerinden duydukları şarkıları söylüyorlar. Repertuar bir sanat yönetmeni tarafından seçilmiyor. Koronun içerisindeki kadınlar tarafından oluşturuluyor.

Oraya vardığımızda bize şarkı söylemeleri için kadınları çağırmak istedik. Bazıları çalışıyor, bazılarıysa ev işleri ile meşguldü. Toplandıklarında bize 13 şarkı söylediler. (Düğün-Şiirsel-Epik). Bildiğimiz kadarıyla Balkar korosunun ilk resmi albümü budur.


___________________________________________________


This album was recorded during our two-day trip to Dagestan which half was devoted to the Lak village Balkhar.
Balkhar – the small village in the Akushinsky region of Dagestan. There is it in mountain part of the republic and is located in a hollow between two tops. Mainly the village is occupied by Laks – one of numerous nationalities of Dagestan.
Balkhar people, proceeding from geographical conditions and, probably, because of love to traditions keep rather traditional tenor of life. To the ordinary tourist ancient lodges and utensils definitely will seem exotic. For example, many grandmothers there consciously don't use refrigerators, and store products in cold ceramic jugs.
By the way, the ceramics is a symbolic thing and Balkhar's brand. Thanks to strong traditions of ceramics, Balkhar was known all over the country from Soviet period. Today this craft also subject of pride of all Laks and Dagestanis as a whole.
But initially we went to the mountain village not because of jugs and pots (though this aspect is also worthy special expedition), but because of music. In Balkhare there is a female folklore ensemble of the same name works long ago. Most often "the folklore ensemble" is a product of the Soviet culture and ideology with all that it implies pluses and minuses. In a case with ensemble Balkhar we deal with an exception: simply some women without musical education and desire to become professional singers, sing the songs heard from grandmothers, mothers and the elder friends. The repertoire here isn't selected by the art director, and is formed from this that participants of ensemble heard during field works, weddings and celebrations.
Having arrived to the village, we asked to gather these women to sing for us. Someone worked in the field, someone was engaged in a household. Having gathered, they sang to us 13 songs (one of which repeats in three variants): wedding, lyrical and heroic.
As far as we know, this is the first official publication of ensemble Balkhar
credits
released August 21, 2014 

Tracklist:

1. The Wedding Song.
2. Mountain Tops.
3. And my groom left to the war.
4. Farewell To My Darling.
5. Farewell Song.
6. Song For A Bride’s Room.
7. Daud Of Balkhar.
8. The Wedding Song.
9. The Wedding Song.
10. Green grass.
11. Daud Of Balkhar.
12. Daud Of Balkhar.
13. Mountain tur.
14. Mountain veranda.
15. Sea waves.


Balkhar Ensemble:

Raziyat Mammaeva
Patimat Ibragimova
Khulaymat Yakhyaeva
Azha Beytueva
Minazhat Gasanova


Sound: Bulat Khalilov
Editing: Timur Kodzoko
Organizing the trip, local help etc: Djavgarat Surkhai
Cover foto: Iman Guseinov
Design: Milana Khalilova

Recorded in 03.05.2012 in Balkhar village, Akushinsky district, Rebuplic of Dagestan


Catalogue number: OR_003 (Nepa)


___________________________________________________


Этот альбом был записан в ходе нашей двухдневной поездки в Дагестан, половина которой была посвящена лакскому селению Балхар.
Балхар – небольшое село в Акушинском районе Дагестана. Находится оно в нагорной части республики и расположено в котловине между двумя вершинами. Преимущественно село населяют лакцы – одна из многочисленных народностей Дагестана.
Балхарцы, исходя из географических условий и, видимо, из-за любви к традициям сохраняют относительно традиционный уклад жизни. Рядовому туристу старинные домики и утварь определенно покажется экзотикой. Например, многие бабушки там сознательно не используют холодильники, а хранят продукты в прохладных керамических кувшинах.
Кстати говоря, керамика – это символ и бренд Балхара. Благодаря сильным традициям керамики, Балхар был известен на всю страну еще с советских времен. Сегодня это ремесло также предмет гордости всех лакцев и дагестанцев в целом.
Но изначально мы ехали в высокогорное село не за кувшинами и горшками (хотя этот аспект также достоин отдельной экспеди
ции), а за музыкой. В Балхаре очень давно действует одноименный женский фольклорный ансамбль. Чаще всего «фольклорный ансамбль» - это продукт советской культуры и идеологии со всеми вытекающими плюсами и минусами. В случае с ансамблем Балхар мы имеем дело с исключением: просто несколько женщин без музыкального образования и желания стать профессиональными певицами, поют песни, услышанные от бабушек, матерей и старших подруг. Репертуар тут не подбирается художественным руководителем, а формируется из того, что участницы ансамбля слышали во время полевых работ, свадеб и гуляний.
Приехав в село, мы попросили собраться этих женщин, чтобы спеть для нас. Кто-то работал в поле, кто-то занимался домашним хозяйством. Собравшись, они спели нам 13 песен (одна из которых повторяется в трех вариантах): свадебных, лирических и героических.
Насколько нам известно, это первое официальное издание ансамбля Балхар 


               
1.Бархъал - ЦIикурттул балай 02:35
2.Бархъал - Барзунттив 01:37
3.Бархъал - Дяъвилул балей 01:43
4.Бархъал - Арайн тIайлауккаву 02:08
5.Бархъал - ХIасратрал балей 01:58
6.Бархъал - Тавхана 01:30
7.Бархъал - Бархъаллал Давду (I) 01:27
8.Бархъал - Хъатул балей 02:04
9.Бархъал - Буйлелей 01:43
10.Бархъал - Шулли урту 01:30
11.Бархъал - Бархъаллал Давду (II) 03:26
12.Бархъал - Бархъаллал Давду (III) 04:49
13.Бархъал - Гьинта 03:06
14.Бархъал - КIала ларзу 02:49
15.Бархъал - Хьирил шшатIив 02:18
320kbps

12 Nisan 2016 Salı

Hapshima - Old Dargin Songs (2014)


HAPSHIMA
ESKİ DARGİN ŞARKILARI

(Hapshima - Old Dargin Songs)


2014 Mayıs’ın başlarında, Dağıstan Cumhuriyeti’nin Akushinky bölgesine iki günlük bir sefer düzenledik. Balkar Kasabasının Lak yerleşkesinde bir günümüzü geçirdik ve Hapshima’nın Dargin kasabasında da diğer bir günü.

Hapshima nüfusu 1500’den az samimi bir kasaba. İlk bakışta Hapshima mimarisi ve yaşamı diğer Kafkasya kasabalarından farklı görünmüyor. İnsanlar genellikle ev, mutfak, bahçe işleriyle meşgul. Bölgesel yönetime sormayıp komşularla konuşsak da kasabanın resmi bir folkloru olup olmadığını bilmiyoruz. Bu bizim seyahatimizi birkaç eski şarkı duymak adına basit bir aile ziyaretine çevirdi.

Bu albüm için kayıt yaptığımız kadınların hiçbiri müzik eğitimi almamış. Bu şarkıları hiçbir sahnede sergilememişler. Böyle bir doğal durumda Hapshima’nın kadınları günlük yaşantılarını çevreleyen bu şarkıları seviyor. Bunlar genellikle aşk, evlilik, ölüm ile ilgili olan şiirsel şarkılar. İlginç bir şekilde birçok şarkının performansında saf bir doğaçlamayla karşılaştık. Darginler şu an doğaçlama olan ve genişletilmiş şiirleri içeren belli şarkılara, melodilere sahipler.

Halk şarkılarını mı yoksa sadece küçük kısımlarını mı kaydettiğimizden emin olamayız. Darginler şarkıyı bitirmeye önem vermedi. Çünkü şarkı söyleme ve yaratıcılık onlar için doğal ve kendiliğinden gelişen bir süreç.

Kayıt 07 Mayıs 2014

Şarkıcılar:
Khadizhat Alieva and Patimat Kabukueva (1-6)
Amatulla Gasanova and Khaspat Abasova (7-16)
Shakhrizat Abdullaeva (17-23)

Ses: Bulat Khalilov
Düzenleme: Timur Kodzoko
Organizing the trip, local help etc: Djavgarat Surkhai with Zukhra Ismailova
Kapak fotoğrafı: Djavgarat Surkhai
Dizayn: Milana Khalilova

Recorded in 02.05.2012 in Hapshima village, Akushinsky district, Republic of Dagestan


____________________________________________________ 


В начале мая 2014 года мы совершили двухдневную экспедицию в Акушинский район Республики Дагестан. Один день мы провели в лакском селении Балхар, и один – в даргинском селе Гапшима.

Гапшима – небольшое уютное село с населением чуть более полутора тысяч человек. Гапшиминские архитектура и быт на первый взгляд не слишком сильно отличаются от любого другого северо-кавказского села. Люди в основном занимаются домашним хозяйством, огородом или разводят скот. Мы не знаем, есть ли в этом селе официальные фольклорные ансамбли, так как обратились за помощью не в районную администрацию, но воспользовались родственными и соседскими контактами наших проводников. Это превратило наше путешествие в простое и естественное посещение родных и близких с просьбой спеть пару старинных песен.
Те женщины и бабушки, которых нам удалось записать для этого альбома, никогда не обучались музыкальной грамоте, не блистали на сцене и не знали, что такое репертуар. Как это и должно быть в естественной среде, гапшиминки просто любили петь те песни, которые окружали их всю жизнь. В основном, это лирические песни о любви, свадебные и, конечно, поминальные песни-плачи. Что интересно, очень часто мы сталкивались с чистой импровизацией. У даргинцев есть определенные песенные формы для определенного случая, а вот текст песни зачастую складывался на ходу.
Также мы не можем уверенно сказать, записали ли мы законченные народные произведения или же это всего лишь фрагменты. Сами даргинки не придавали этому никакого значения, так как пение и творчество для них является естественным и спонтанным процессом.
Так или иначе, перед вами фиксация традиционной песенной культуры одного даргинского села в том виде, в котором эта культура дошла до наших дней.

____________________________________________________

At the beginning of May, 2014 we made a two-day expedition to the Akushinsky region of the Republic of Dagestan. We spent a day in the Lak settlement of Balkhar, and another in the Dargin village of Hapshima.

Hapshima – the small cozy village with a population of little more than one and a half thousand. At first sight, Hapshimian architecture and life does not appear to differ much from that of any other North Caucasian village. People are generally engaged in household, kitchen, garden or cattle activities. We don't know, whether there is an ‘official’ folklore ensemble in this village as we asked for the help not of the regional administration, but instead the relative’s and neighbour's contacts of our conductors. This turned our travel into a simple and natural visit of the family though asking to hear a couple of ancient songs.

The women and grandmothers who we managed to record for this album, were never trained in music and had never performed on stage. In such a natural situation, Hapshimian women simply liked to sing these songs which surrounded their everyday life. These are generally lyrical songs about love, marriage and, of course, funeral songs. Interestingly we were faced with pure improvisation in the performance of many songs. Dargins have certain song forms and melodies used in specific contexts with lyrics often improvised and expanded on in the moment.

We can't tell for certain, whether we recorded the finished folk songs or only fragments. Dargins didn't attach any significance to the finished form as singing and creativity for them is a natural and spontaneous process.

This album is perhaps the fixing of traditional song culture of one Dargin village in the form in which it exists now.
credits
released September 7, 2014tracklist - Треклист:

1. Ой, да полюбили мы с тобой друг друга.
2. Знала я, что в Гапшима есть высокие скалы, что на скалах тех – соловей. Но не знала я, что ты есть на свете.
3. Речкою к морю.
4. Подайте хоть весточку о женихе любимом.
5. Полюбил(а) ли ты чистою душою, так, чтобы любовь та стояла меж небом и землей столпом?...
6. Ах, как долог этот мир, и как коротка моя жизнь…
7. Если твой дом на том пригорке, где всходит солнце…
8. Ты пошли мою весточку солнечному кругу.
9. И ударит молния, и смоет оползнем поля. И не оставит злая молва любви в твоей душе…
10. Поприветствовать мир , что пред тобой. Не возродится ли вдруг жизнь, как месяц с солнцем?
11. С жизнью подружился, да гулял на свежем воздухе.. жизнь обманула тебя, ах, как же горька смерть…
12. Ах, мой Мухаммад-Хаджи!
13. Как-то раз три сына одной матери вышли на охоту.
14. У нашей у невесты…
15. Словно трясогузка, новый построит дом.
16. Месяц с солнцем, да горные цветы .. Да сохранят любовь влюбленные.
17. Ах, ты мой пастух великий, тысячи овец пастух.
18. Не бывает зимой фруктов.. тот, кто по сердцу тебе – их заменит во все времена.
19. И зерном он ларь наполнит, и распишет медь узором..
20. Ах, Шахри , дева из чистого серебра.. да найдет тебя жених серебряный.
21. Весть о моем любимом дошла до самой Мекки, воспевают его там алимы.. Весть о моем любимом дошла до самого Египта…
22. Ах, любовь, любовь – вспыхнет, как огонь на сухой ветке, и гаснет, не успев зажечься…
23. Да будет здорова мать жениха моего, да дадут ей семь жизней таких долгих, как долго сохнет стираный платочек в знойный день.
24. Как же мне не думать об уходящей жизни?

Исполнители:

Хадижат Алиева и Патимат Кабукуева (1-6)
Аматулла Гасанова и Хапсат Абасова (7-16)
Шахризат Абдуллаева (17-23)

Запись звука: Булат Халилов
Монтаж и пост-обработка: Тимур Кодзоков
Организация экспедиции, транспортные и иные расходы: Джавгарат Сурхай при участии Зухры Исмаиловой.
Фото на обложке: Джавгарат Сурхай
Дизайн: Милана Халилова


Записано 02.05.2014. Республика Дагестан, Акушинский район, село Гапшима. 


320kbps


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunulan formatlar hakkında

Mp3: 128kpbs en düşük kalite; 256kbps orta kalite; 320kbps ise en kaliteli Mp3 formatıdır.

AAC: AAC Formatı Nokia, Sony, Apple gibi telefon üretici firmaların telefonlarında kullandığı bir müzik formatıdır.

ALAC: (Apple Lossless Audio Codec) apple'ın ses dosyalarını kayıpsız olarak sıkıştırmak için geliştirdiği bir format. müzik cdlerini hiç bir data kaybı olmadan yaklaşık yarı yarıya sıkıştırabiliyor. ipod ve iphone'de en yüksek ses kalitesi ile ancak bu formatta müzik dinleyebilirsiniz.

FLAC: En yüksek kalitedeki ses formatıdır. CD'deki kadar kaliteli ses verir. Mp3, AAC formatlarında olduğu gibi ses kaybı olmaz. Gerçekten müzik dinlediğinizi hissettiren bir formattır. Ama büyük boyuttadır.