İzleyiciler

10 Haziran 2016 Cuma

V/A – Khachesh: Circassian Sacred Space (2014)
V/A – Khachesh: KUTSAL ÇERKES MEKÂNIBu piyasaya sürdüğümüz ikinci Çerkes albümümüz (hatırlatmak isteriz ki ilk çıkışımız Çerkes folkloruyla olmuştu). Ve ilki gibi bu albüm de oldukça kendiliğinden gerçekleşti ve bundan dolayı çok canlı ve atmosfere uygun oldu.
24-25 Ekim 2014 tarihlerinde, Ored Stüdyoları, Kabardino-Balkaria Güzel Sanatlar müzesi ve Madina Saralp Sanat Merkezi ile birlikte Zamudin Guche’nin “Learn to Play Shychepshyn” isimli kitabının bir sunumunu gerçekleştirdi. Ayrıca Zhyu Ensemble kurucusu ve lideri Zamudin ile ve onun küçük çırakları ile Adige Cumhuriyeti’nden ziyarete geldiler.
Etkinlik başarılıydı. Fakat etkinlik sonrası buluşması ve sohbeti çok daha başarılıydı. Bu albüm 25 Ekim gecesinden 26 Ekim’e kadar oluşturulan kayıtları içermektedir. Adige gençliği (tarihi Çerkesya’nın batısından) ve Kabarda gençliği (doğu kısmından) şarkılarını söylemek için bir araya geldiler. Adige kültürünün kutsal ve önemli kavramı olan Khachesh’in modern bir formu denilebilecek bir eğlence hemen meydana geldi. Çerkeslerin ziyafet vermek, yerel konuları tartışmak ve müzik yapmak için toplandıkları Khachesh evin erkek tarafının bir misafir odası haline geldi. Fakat Khachesh sadece bir oda değil ayrıca birlikte yeniden bir şeyler üretme süreciydi. Bugün geleneksel Adige mimarisinde evlere ya da özel odalara sahip değiliz. Fakat Khachesh hala bulunmakta ve manevi bir alan yaratmakta. Ve kayıt gecesinde de tam olarak aynısı gerçekleşti.
Bir fizikçi olan Kazbek Nagaroko Shovgensky Adige Cumhuriyeti yerel yönetiminin bir çalışanı. Zamudin ile olan iletişiminden ve Zhyu Ensemble bünyesindeki uzun süreli tecrübesinden dolayı Kazbek Shychepshyn (bir Çerkes violini) ve Kamyl-flüt konusunda uzmanlaştı. Ayrıca değişik türlerden büyük bir şarkı repertuarına sahip oldu. Kazbek’i geleneksel şekilde doğaçlama müzik yapabilecek sayılı sanatçılardan birisi olarak görüyoruz. Bunu bu genç Dzheguako’nun özgün tarzından ve “enerji ”sinden hissedebilirsiniz.
Tabi ki sadece Kazbek değil Artur Abid, Zaur Yusup, Tembolat Keref, Zaurbek Kozh, Nauruz Agoy ve gencecik Damir Guago da şarkı söylüyorlardı. Aynı Kazbek gibi onların da hiçbirisi profesyonel müzisyen değil. Fakat yerel müzik geleneğine de yabancı değiller. Diğer kişilerin çoğu şarkılara arka planda eşlik ettiler.
O gece hiçbir planlı programlı repertuarımız yoktu. Şarkılar spontane olarak söylendi ve atmosfere karıştı: 18-19 yüzyıllarda gerçekleşen Kafkas Savaşı’ndaki kahramanlarla ilgili halk şarkıları, epik Nart şarkıları, birkaç evlilikle ilgili şarkı ve melodiler vs..
Çok kez vuku bulan Khachesh kayıt için organize edilmemişti ve bu sebeple kalite ve bütünlük bizim reaksiyonlarımıza ve hızımıza bağlı olduğu için bir veya iki kez bizi mahcup etti. Bu sebepten dolayı birkaç şarkıda bazı kıtalar veya bölümler eksik (işaretlendiler). Fakat buna rağmen bu materyal kulağa çok ilginç geliyor.
Elbette ki bu kayıtlar Adige müzik kültürünün modern ifadesinin bir örneği olarak göz önüne alınabilir. Fakat bunun dışında yakın arkadaşların birlikte zaman geçirmek için buluşması olarak da görülebilir.

*Dzheguako geleneksel Adige kültüründeki bir milli şair, öykü anlatıcı ve şarkıcıdır.Parça Listesi:

1.            Kazbek Nagaroko – Song of Khyrtsyzh Ali.
2.            Kazbek Nagaroko – Lament of Tfyshals (except).
3.            Tembolat Keref – Kabardian Night-Attack.
4.            Kazbek Nagaroko – Kabardian Night-Attack. (except)
5.            Damir Guago, Kazbek Nagaroko – Tuguzhuko Kazbech.
6.            Damir Guago – Khachesh Song.
7.            Zaur Yusup – Song of Tauko Lapshykoes
8.            Artur Abid, Kazbek Nagaroko – Song of Djeguako.
9.            Zaur Yusup – Mazguash (choir).
10.          Kazbek Nagaroko – Mazguash (shychepshyn).
11.          Kazbek Nagaroko – Sausuruk.
12.          Kazbek Nagaroko – Ostagay Fortress.
13.          Kazbek Nagaroko – Aidemirkan.
14.          Artur Abid – Song of Sheretloko.
15.          Kazbek Nagaroko – Song of Many Men.
16.          Zaurbek Kozh, Nauruz Agoy – Lament of Khadzhirets.
17.          Kazbek Nagaroko - whom you give, my Sas.
18.          Tembolat Keref – Sharatym.
19.          Kazbek Nagarorko – Sharatym.
20.          Kazbek Nagarorko – Groom’s Song.Kazbek Nagaroko – ses, shychepshyn
Tembolat Keref – ses, schychepshyn
Damir Guago – ses, schychepshyn
Zaur Yusup – ses
Artur Abid – ses
Zaurbek Kozh - ses
Nauruz Agoy – ses

Ezhyu-koro, perküsyon (pkhatsych, pkhatarp):
Murat Shurdum
Timor Aloy
Gushau Tlish
Betal Bekan
Timur Zagazezh

Ses kayıt: Bulat Khalilov
Ses düzenleme: Timur Kodzoko
Kapak fotoğrafı: Betal Bekan
Kapak sanatı: Milana Khalilova
Sürüm notları: Bulat Khalilov, Felix Nazarov
Kabardino-Balkaria, Nalchik ‘te kaydedilmiştir.
25-26 Ekim 2014 gecesi.
Katalog numarası: OR_005
Jenerik yazısı
Piyasaya sürüm: 1 Kasım 2014___________________________________________________


The album is our second Circassian release (we remind that our debut was dedicated to the Circassian folklore). And as the previous one this recording was extremely spontaneous and for this reason became very atmospheric and live.

On October 24-25, 2014 Ored Recordings together with the Museum of Fine Arts of Kabardino-Balkaria and Madina Saralp’s Art Center held a presentation of Zamudin Guche’s book “Learn to Play Shychepshyn”. Zhyu Ensemble with its head and founder Zamudin and his little apprentices also came from the Adygheya Republic to visit us.

The event was successful. But our after-event-meeting and chat-in was much more successful. This album comprises the recordings made in the night from October 25 to October 26. The youth of Adygheya (from the western part of the historic Circassia) and Kabarda (from the eastern part) met to sing their songs. The play that immediately took place at the moment may be called a modern form of Khachesh, sacral and important concept in the Adyghe culture. Khachesh has been a guest room in the male part of a house where Circassians used to meet for feasting, discussion of topical issues and music-making. But Khachesh is not only a room but it is a process of co-creation.
Today we do not have houses of traditional Adyghe architecture or special rooms. But Khachesh exists and creates spiritual space. And the same happened in the night of recording.

Kazbek Nagaroko, employee of the Shovgensky district administration of the Republic of Adygheya, Physicist by profession. Due to his communication with Zamudin and a long-term experience within Zhyu Ensemble, Kazbek has mastered Shychepshyn (the Circassian violin), Kamyl-flute and the great repertoire of sings of various genres. We consider Kazbek as one of a number of singers who is able to improvise in a traditional way. You can feel it from the unique style and the “wattage” of this young Dzheguako*.

Surely not only Kazbek was singing but others too such as Artur Abid, Zaur Yusup, Tembolat Keref, Zaurbek Kozh, Nauruz Agoy and very young Damir Guago. Like Kazbek, none of them are professional musician. But they are not stranger to the native singing tradition. Most of others attended were a background for the songs – ezhyu.
That night we did not have any program or planned repertoire. The songs were sung spontaneously and met the atmosphere: ballads about the heroes of the Caucasian War in the XVIII-XIX centuries, epic Nart songs , several hymeneal songs and melodies, etc.

As it often occurs Khachesh was organized not for recording and therefore the quality and the completeness depended to our reaction and swiftness that once or twice let us down. For this reason some strophes or fragments in several songs are absent (they are marked). But nevertheless this material sounds very interesting.

For sure these recordings may be considered as an illustration of the modern state of the Adyghe musical culture. On the other hand you see good friends met to spend time together.

* Dzheguako is a singer and a story-teller, a national poet in the traditional Adyghe culture.


___________________________________________________

Мы альбомыр етIыуанэрей адыгэ хуегъэхьа къыдэк1ыгъэу щытщ(япэрейр адыгэ IуэрыIуатэрат зытеухуар). Мы тетхэгъуэри, япэрейм хуэдэу дымыгъэхьэзырауэ, уэщIэдэмыщIэкIэ къэхъуауэ апхуэдэщ, арагъэнщ нэхъ жьы щIэту, псэ хэлъу щIызэхэпщIэр.
Жэпуэгъуэм и 24-25 махуэхэм, Ored Recordings проектым ипкъ иткIэ, КъБр и ИЗО Музеемрэ, Сэралъп Мэдинэ и Арт-Центрымрэ ди дэIэпыкъуэгъу, ГъукIэ Зэмудин и тхылъ "ШыкIэпшынэ деуэу зыдогъасэ" жыхуиIэр, Налщычдэсхэм я пащхьэ къитлъхьащ. Абы хэту кIахэм къикIыу къытхуеблэгъахэщ, Замудин зи къызыхэшакIуэ зи унэфэщI Жьыу уэрэджыIакIуэ гупым щыщ щIалэхэр, я гъэсэн цIыкIухэри ягъусэу. Езы зэхыхьэр дахэ дыдэу екIуэкIащ, ауэ нэхъ дэхэж хъуат, яужькIэ дэр дэрыжу дызэрызэхэсыжар. Мы альбомым хэхьащ, а жэщ зэхэсым къыщыIуа уэрэд пшыналъэхэр, зы Iэнэм пэрысу кIахэ щIалэхэри щхьэгъ щIалэхэри, зыдэжаIэу, зыдежьууэ зэхэсахэщ.Мы жэщым къекIуэкIам уеджэ хъунущ нобэрей хьэщIэщкIэ. Пэсэрейм хьэщIэщкIэ зэджэу щытар, цIыхухъу лъэныкъуэмкIэ унэ щхьэхуэ иIарат, мы унэр зэхуэсыпIэ ешхапIэ ефапIэу, унафэ щIыпIэу, хъыбарыжь щаIуатэу, дауикI мэхъсымафэ уэрэди къыщыIуу щытащ.Ауэ хьэщIэщкIэ узэджэ хъунур, езы унэ къудейракъым, атIэ, абы къыщекIуэкIыу щытари хьэщIэщт.Нобэ адыгэ унэжьи адыгэ пщIэнтIэжьи щымыIэжми, хьэщIэщыр псэкIэ зыхэзыщIэхэм зыхашэф, езыр езырыурэ къохъу, мыпхуэдэ дэхагъэ гуэрт а жэщыми къэхъуар.УэрэдыIу пашэуи, хъыбар Iуатэ гъуэзэджэуи а пшыхьым тхухъуат Нэгэрэкъуэ Къызбэч, Адыгэ респуликэм и Щоуджэн район администрацием и лэжьакIуэ, езыр зыхуеджар физикэращ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ упщIэжэгъу нэхъыщхьэуи, нэхъыжьыфIу Къызбэч къыщхьэщытыри ГъукIэ Замудинщ, Жьыу гупыми абы и хьэтыркIэ хэхьэри, нобэ хуэIэзэу къамылыми мэкъамэ дахэхэр къырегъэкI, пхъэпшынэри егъэбзэрабзэ, пшыналъэрэ уэрэду куэдыфIи ещIэ, я хъыбархэми щыгъуазэу. Дэ нобэ Къызбэч зэрытлъагъур джэгуакIуэущ, а ищIэм къыщынэмыщIа, езыри хэджэгуфыхьу, езыми зыгуэр къигъэщ1ыфу, мыр дауикI джэгуакIуэм и нэщэнэ дыдэщ.
ДауикI мы пшыхьым Къызбэч и закъуэкъым зи мэкъамэрэ зи макъырэ зэхэтхар, мыдре щIалэхэу: Абыдэ Артур, Юсуп Заур, КIэрэф Темболэт, Кхъуэжь Зэурбэч, Агуе Наурыз, щIэлэщIэ дыдэуи Гъуагъуэ Дамир цIыкIу. Къызбэчи мыдре щIалэхэми, музыкэр уэрэд жыIыныр я IэщIагъэу хуеджауэ щытхэкъым, ауэ лъэпкъым къыдекIуэкI уэрэдыжь мэкъамэжьхэм фIыуэ хащIыкI.Мыдре пшыхьым къырихьэлIа щIалэхэри дахэу дежьыуахэщ. Мы жэщым зы программи хуэдгъэхьэзыратэкъым, уэрэду жаIар, езыхэм я гукъыдэжкIэ жаIауращ, Джэур зэуэжьым и лъэхъэнэ уэрэдхэр, нарт пшыналъэхэр, хьэгъуэлIыгъуэ дэуэдапщэми къещIыла мэкъамэ зытIущи, гушыIэ уэрэди нэгъуэщIхэри.
ХьэщIэщыр зыхуэгъэпсар дэ уэрэд ттхыныратэкъым, атIэ езы хьэщIэщырати, уэрэдыр дымыщIэхэу къыщыхадзэ къэхъут, дэри зэрытхузэфIэк1кIэ ди IэкIуэлъэкIуагъэм къызэритIасэкIэ а уэрэдхэр ттхыт, ауэ япэ едзыгъуэр щыдэдгъэхуауи, къабзэу щедмыгъэтхаи къыхэкIащ, ауэ мы тетхауэ дгъэхьэзырари гъэщIэгъуэн тщыхъуащ.
Мы дгъэхьэзыра альбомым лъэпкъ культурэм и щытыкIэр нэрылъагъу пхуещ1, ауэ нэгъуэщ1ынэк1э укъеплъымэ, мыр зэныбжьэгъухэм я зы зыхуэсурат, зэрыгъэгушхуэжхэу, загъэтхъэжхэу зэхэсу.
___________________________________________________

Альбом является нашим вторым черкесским релизом (напомним, что наш дебют был посвящен черкесскому фольклору). И так же, как и в прошлый раз, эта запись получилась крайне спонтанной и, может, оттого очень атмосферной и живой.
24-25 октября 2014 года Ored Recordings совместно с Музеем изобразительных искусств Кабардино-Балкарии и Арт-Центром Мадины Саральп проводили в Нальчике презентацию книги Замудина Гучева «Учимся играть на шичепшине». Тогда из Республики Адыгея к нам приехали ребята из ансамбля Жъыу, руководителем и основателем которого и является Замудин, и дети – ученики мастера.
Мероприятие прошло успешно, но еще успешнее прошли посиделки, состоявшиеся после официальной части. Данный альбом представляет собой записи, сделанные в ночь с 25 на 26 октября. Молодежь Адыгеи (западной части исторической Черкесии) и Кабарды (восточная часть) собралась посидеть вместе и спеть свои песни за одним столом. Действо, которое естественно образовалось в тот момент, можно назвать современной формой такого сакрального и важного института в адыгской культуре, как хачеш (хьэщIэщ/хьакIэщ). Хачешем называли гостиную комнату в мужской части дома, где черкесы собирались для пира, обсуждения важных вопросов и совместного музицирования. Однако хачешем зовут не только саму комнату, но и процесс взаимного сотворчества.
Сегодня нет домов традиционной адыгской постройки, нет специальных комнат, но хачеш бытует и спонтанно формируется как духовное пространство. Так и случилось и в ночь записи.
Главным певцом и сказителем этого вечера стал Казбек Нагароков, работник администрации Шовгеновского района Республики Адыгея, физик по образованию. Благодаря общению с Замудином и многолетней практике в ансамбле Жъыу, Казбек к своим 27 годам (1987 г. р.) освоил адыгскую скрипку шичепшин, флейту камыль и огромный репертуар разножанровых песен. Нам кажется, Казбек – один из немногих исполнителей, способных импровизировать в русле традиции. Это чувствуется по уникальному стилю и энергетике молодого джэгуако*.
Естественно, пел не только Казбек, но и другие присутствующие: Артур Абидов, Заур Юсупов, Темболат, Керефов, Заурбек Кожев, Науруз Агоев и совсем юный Дамир Гуагов. Так же как и Казбек, никто из них не является профессиональным музыкантом, но хорошо знаком с родной песенной традицией. Большинство остальных присутствующих составляли подголосок для песен – ежьу.
В эту ночь не было какой-либо программы и запланированного репертуара – исполнялись те песни, которые приходили на ум и соответствовали настроению: баллады о героях Кавказской войны XVIII-XIX веков, нартские пшинатли, несколько свадебных песен и мелодий и др.
Как это часто бывает, хачеш был организован не для записи, поэтому качество и полнота фиксации зависела от нашей реакции и ловкости ...которые нас пару раз подвели, поэтому в некоторых песнях (специально помечены) отсутствует первый куплет или его часть. Но даже так материал звучит очень интересно.
Конечно, эти записи можно расценивать как иллюстрацию современного состояния музыкальной культуры адыгов. С другой стороны – это просто друзья, хорошо проводящие время.

*Джегуако (джэгуакIуэ) – певец-сказитель, народный поэт в традиционной культуре адыгов. 
320Kbps

13 Mayıs 2016 Cuma

Ансамбль «Алан»


Ансамбль «Алан»

1938 yılında kurulan Osetya Halk Danları ve Şarkıları Topluluğunun müziklerinin yer aldığı bu albümde toplam 8 parça bulunmaktadır.Sample-Örnek

256kbps
12 Mayıs 2016 Perşembe

Ансамбль «Дала фæндыр»

Ансамбль «Дала фæндыр»


Enstrümantal müzik topluluğu «Дала фæндыр» bu albümünde geleneksel Oset müziğinin en seçkin parçalarını bulabilirsiniz. Toplam 11 parça bulunmaktadır. 


Sample-Örnek

192kbps
11 Mayıs 2016 Çarşamba

ӃОNА-FOR MEN (2013)


ӃОNА-FOR MEN (2013)

Kuzey Osetya Müzik topluluğu Kona'nın ilk albümünü buradan yayınlamıştık. Topluluğun ikinci albümü olan "For Men" 2013 yılında çıktı. Albümde toplam 5 parça bulunmaktadır. Yüksek kalitede, 256kbps'dir.

256kbps

9 Mayıs 2016 Pazartesi

Nart's-Kabardinian Epos


Nart's-Kabardinian Epos

Nart destanlarının Kabardey versiyonunun ses sanatçıları ve müzisyenler tarafından seslendirildiği bir albümdür. 1965-1986 yılları arasında derlenen söylencelerin müzikal halidir. 6 parça bulunmaktadır. 128 kbps kalitesindedir.Sample-Örnek
6 Mayıs 2016 Cuma

Aslan Dudar - Nart Heku Pşınalexer

Aslan Dudar - Nart Heku Pşınalexer

Nartların Yurdu anlamına gelen Nart Heku adlı albüm Aslan Dudar'ın yeni albüm çalışmasıdır. Adige ve Abaza melodilerini duyacağınız bu albümün ağırlığı enstrümantal'dir. Toplam 17 parça bulunmaktadır. 256kbps olup yüksek kalitededir.
256kbps

Adigeskaya Lirika (2013)

Adigeskaya Lirika (2013)

2013 yılında çıkan bu albümde lirik Adige şarkıları yer almaktadır. Toplam 60 şarkı bulunmaktadır.


320kbps

5 Mayıs 2016 Perşembe

Lagunigam yi Vored (2013)


Lagunigam yi Vored (2013) 

2013 Yılında Adigey cumhuriyetinde çıkan bu albümde toplam 66 parça bulunmaktadır. En yüksek ses kalitesindedir. Ruslan Keshikov organizasyonudur.  534 MB'dir.
320kbps

28 Nisan 2016 Perşembe

Adige vey vey (2013)
Adige vey vey (2013)

Adigey Cumhuriyetinde çıkan bu albüm Ruslan Keshikov organizasyonudur. Çeşitli sanatçılardan Adigece şarkıları dinleyebilirsiniz.
Toplam 62 parça vardır. 482MB'dir.

320kbps


20 Nisan 2016 Çarşamba

ХьакIэщ орэдхэр, Лъэгъунэ орэдхэр (2007)


 ХьакIэщ орэдхэр, Лъэгъунэ орэдхэр (2007)
Jyu Adige Etnografik Müzik Topluluğunun 2007 yılında çıkardığı bu albümde 32 parça bulunmaktadır. 128 Kbps kalitesindedir.

Sample-ÖrnekJyu Ensemble


18 Nisan 2016 Pazartesi

Timur Kitov-Circassian musicTimur KitovAdige müzisyen Timur Kitov'un albümüdür. 320 Kbps ses kalitesinde ve toplam 11 parçadan oluşmaktadır.
Örnek-Sample

Tracklist:

1. Circassian Noble Dance (Уэркъ къафэ)
2. Graves' Crying Day
3. Istambilaqua (ИстамбылакIуэ)
4. Nalmes (Налмэсыр къофэ)
5. Oldmen's dance (Зыгъэлъат)
6. waradyzh
7. Горский (Къущхьэ)
8. Къафэ кIыхь
9. Къафэ
10. Къащтэ шыкIэпшынэ
11. Лъэпэрысэ
320Kbps15 Nisan 2016 Cuma

Boris Kuthelia - Keeper of Abkhazian Music (2016)


Keeper of Abkhazian Music
Boris Kutelia


Boris Kutelia otantik bir şekilde geleneksel müziği icra eden nadide bilgi kaynaklarından birisidir. Abhazya’da onunda karşılaştığımız için oldukça şanslıydık. Onunla 2013 yılında Vincent Moon’un  “Abkhazie, Cartographie de l’Absurde”sini çekerken tanıştık. Onun Abhaz kemanı Aphartsa’yı çalış ve söyleyiş tarzını o zaman gördük.

2014’te Ored Kayıtları ve Cebelitarık Amerikan (Gibraltar American) projesi, The Sayat Nova projeleri ile birlikte Abhazya’ya tekrar gittik.  Biz ve bizimle birlikte olan Amerikalı meslektaşlarımız; bir kez daha, geleneksel müziğin sahne performansından çok, halk müziğinin amatör sanatçılarını araştırmaya başladık. Tahmin edilebileceği gibi bu bir problemdi. Abhazya da, geleneksel halk türküleri üzerine uzmanlaşmış birçok  etnografik müzik grubu ve koro bulunmaktadır. Fakat birçoğunun repertuarı ve düzenlemesi profesyonel müzisyen ve vokalistler tarafından yapılmış melodiler ve halk türkülerinden oluşmaktadır. Belki bu bazısı için kötü olmayabilirdi, fakat bizim aradığımız şey bu değildi.

 Bu bağlamda, Boris Kutelia bizim için gerçek bir keşifti. Boris, ilerlemiş yaşıyla örnek teşkil edecek bir Abhaz insanıdır. Aynı zamanda yaşına göre şaşılacak kadar da sağlıklıdır. Musiki üzerine herhangi bir akademik derecesi yok, fakat çocukluğundan beri de halk müziği hayatının hep içinde olmuş. Bu durum onun Enstrümental ve Sözlü (vocal) Abhaz halk müziği konusunda geniş bir repertuara sahip olmasına vesile olmuş.  Bir gün Boris’i tekrar bulduk ve 2 günlük bir çalışmanın ardından onun repertuarının büyük bir kısmını kaydettik.

Onun, ana ve en sevdiği müzik aleti bir aphartsa (Abkhaz: апхьарца), Adige Şiçepşin’e (Çerkes kemençesine) benzeyen geleneksel bir Abhaz kemanıdır.  Normalde, bir aphartsa’da at kılından iki tel vardır. (daha önceleri o teller kuzu bağırsağından yapılırdı). Fakat Boris, çalgısının tellerini, alete daha fazla ses veren misinadan yapmış. Bir aphartsa başka bir çalgıya eşlik eden bir müzik aletidir. Dans ederken bile, sanatçı, melodiyi söylerken neşeyle bağırır.

İlk olarak ve en önemlisi, biz Boris Kutelia’nın  performans şekline hayran kaldık. Onun çaldığını şarkıların çoğu doğası itibariyle etkileyici parçalardı. Alçak, fakat biraz kulak tırmalayıcı sesi parçalarına özel bir hava katıyor. Bu durum, Abhazca bilmeyen dinleyicileri bile müziğin içine çekiyor.  Geleneksel müziğe aşina olmayan biri Boris’in tarzını sıradan bulabilir fakat bize göre onun tarzı oldukça dinlendiricidir.

Yalnızca onun kendi kültürü onu saygıyla anmıyor, O, aynı zamanda Adigeler ve Abhazlar arasında bir dostluk vesilesidir. Bunun sebebi iki milletin kültürlerinin ve dillerinin benzerlikleri ve 92-93 yılındaki Abhaz Gürcü çatışmasıdır. Bu çatışmalar esnasında Adige gönüllüler Abhazlar tarafında aktif olarak savaştılar.

Bizim ekibimizde Bulat Khalilov ve Timur Kodzakov gibi Adigelerin olması da Boris ile görüşme yapmamızı oldukça kolaylaştırdı. Boris, görüşmemiz boyunca bize sürekli “Bulat kardeş” “Timur kardeş” diyerek hem şarkı söyledi hem de hayatını büyük bir neşeyle anlattı. 2 günlük görüşmemiz boyunca Boris Kutelia’nın 2 temel hedefi vardı, ilki Abhaz Halk kültürünü bize aktarmak, ikincisi ise torunları için bu kültürü korumak. Bunun yanı sıra, onun söylemiyle “Adige dostlarını büyük bir onurla misafir etmek” istiyordu. Bu onun şarkı tercihlerinin de sebebi gibi gözüküyor.

Görüşmemiz boyunca, Boris; Abhaz muhacirlerin şarkılarını, birçok ninni ve düğün şarkılarını, sözleri Abhaz edebiyatı kurucusu Dmitry Gulia’ya ait şarkıların yanında birçok kahramanlık şarkılarını da söyledi. Bununla birlikte Boris, halk tarafından oluşturulmayıp bireysel olarak oluşturulduğunu kabul etsede, onun (Dmirty Gulia)’nın şarkılarını Abhaz Halk müziğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.
Bununla birlikte, Boris, Adige bestekar Thabasım Vumar’ın ezgilerini çaldı ve sözleri kendine ait olan “Rada” parçasını söyledi. Bu, şarkıya ismini veren genç bir kadına adanmış bir aşkın şarkısı. Boris’in halk müziği (folklor) üzerine kendine has görüşleri bizi çok etkiledi. Onun performansını bir kez daha kaydetmeyi çok isteriz. Bununla birlikte bu sefer, solo performanstan ziyade bu kayıtlara diğer müzisyenler de eşlik etmeli.________________________________________________


Борис Қәҭелиа – аҧсуа традициатә музыка даҽаӡәы иламҩашьо зхатә ҟазшьала иназыгӡо дыруаӡәкуп. Иара еиҧш Аҧсны иаҳҧылаз маҷҩуп.

Ҳара ҳаибадырит 2013 шықәсазы, Винсент Мун идокументалтә фильм «ABKHAZIE, CARTOGRAPHIE DE L'ABSURDE» аҭыхрақәа раан. Убри нахыс ҳгәалашәара иазаанхеит маҷк ишьшьылаҳаз, аха оумашәа гәыкалаҵәҟьа иҟаз инагӡашьеи иҧхьарца арҳәашьеи.

2014 шықәса рзы ҳара Аҧсныҟа ҳхынҳәит, агибралтар-америкатә проект The Sayat Nova Project (Mountain of Tongues) имҩаҧнагоз аекспедициа Ored Recordings аҳәаақәа ирҭагӡаны аусуразы. Ҳаргьы, аҳәаанырцәтәи ҳколлегацәагьы еснагьеиҧш иҳаҧшаауаз ипрофессионалтәымыз анагӡаҩцәа ракәын, академиатә мамзаргьы аестрадатә стилизациа ззырымуц афольклор акәын. Уи акыр иуадаҩхеит. Аҧсны акыр ирацәоуп афольклор-етнографиатә ансамбльқәа, еиуеиҧшым ахорқәа, аха аиҳарак урҭ аколлективқәа ррепертуар аранжировка азууп, алахәылацәагьы - профессионалтә музыкантцәоуп, шәаҳәаҩцәоуп. Ҳәарада, уи бааҧсуп узҳәом. Аха ҳара уи акәӡам ҳекспедициақәа рҟны ҳзышьҭоу. Абри аганахьала Борис Қәҭелиа ҳара иаҳаҧшаауаз ихаҭаҵәҟьа иоуп.

Борис – архаикатә хаҿра змоу ҧсыуа быргуп, ишықәсқәа шмаҷымгьы, уааиҵашьыцыртә агәабзиара зҩыда имоуп. Амузыка аганахьала ҵарак шимамгьы, дхәыҷаахыс амузыкатә нырра иманы изҳауан. Убри аҟнытә аҧсуа инструменталтәи ашәаҳәаратәи фольклор ибзиаӡаны идыруеит.

Ҳара Борис Қәҭелиа дыԥшааны, ҩымш рыла ирепертуар ахәҭак анҵара ҳалҳаршеит.

Адыга шьыҷаҧшьын иеиҧшу аҧсуа скрипка - аҧхьарца, Борис реиҳа бзиа иибо инструментны иҟоуп. Аҧхьарца аҽҧырцә иалху арахәыцқәа ҩба роуп иамоу, аха Борис урҭ аҵәгәыррахәыц иалихит. Уи аинструмент абжьы еиҳа иарҵарит.

Аҧхьарца – аккомпанемент иатәу инструментуп. Акәашараҵәҟьақәа раангьы ахәмарыҩ амелодиа ациҳәоит.

Борис Қәҭелиа ҳара ҳзы аинтерес иҵоуп раҧхьа иргыланы инагӡашьа аҷыдарала. Иашәақәа реиҳарак атрагикатә ҟазшьа рымоуп, илаҟәу, маҷк иҭахәаҽу ибжьы аҧсшәа ззымдыруа азыӡырыҩ изгьы дыззышәаҳәо атмосфера аанарҧшуеит.

Иуҳәар ауеит, Борис иашәаҳәашьеи ихәмаршьеи рышьшьылаҳара иазыҟаҵам азыӡырҩы изы ҧынгылак еиҧшны иҟоуп ҳәа. Аматанеира иахьеиҧшугьы ыҟоуп. Аха ҳаамҭазтәи амузыкатә журналистика абызшәала иуҳәозар, Борис истилистика иахьазы Мраҭашәараҟны «outsider music» ҳәа изышьҭоу иазааигәоуп.

Иара убасгьы иазгәаҭатәуп Борис Қәҭелиа ихатәы культура адагьы аҧсуааи адыгақәеи реиҩызарагьы даара дазыҳаҵҳаҵуа дшазнеиуа. Уи зыбзоуроу арҭ аешьаратә ажәларқәа ирыбжьоу акультуратәи абызшәатәи еигәыцхәра адагьы, адыгаа хатәгәаҧхарала Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатәи еибашьраан иахьрывагылаз ауп.

Ҳгәыҧ иалахәыз (Булат Халилови Ҭемыр Кодзокови) ачерқьесцәа ахьракәыз азы Бориси ҳареи ҳаиҿцәажәара мариан. Иара гәахәарыла ашәа ҳзиҳәон, иҭоурых ҳзеиҭеиҳәон, «сашьа Булат», «сашьа Ҭемыр» ҳәа акәын дышҳацәажәоз. Ҩымш наҟьак имҩаҧысуаз ҳусураан Қәҭелиа иман ҩ-хықәкык: аҧсуа фольклор ҳардырреи ҧхьаҟатәи абиҧарақәа рзы уи аиқәырхареи; исасцәа, насгьы адыгцәа ҳаҭыр-пату рықәҵара.

Иҟалап арҭ аҩ-хықәкык ракәзар инаигӡоз ашәақәа ралхраагьы зыбзоурахаз.

Борис еиҳарак инаигӡоз XIX ашәышықәса аҽеиҩшамҭаз Аурыс-Кавказтәи аибашьра иахҟьаны аҧсуа мҳаџьырқәа Османтәи аимпериахь рықәцара акәын изызкыз, иара убасгьы иҳәон ахаҵарашәақәа, абзазаратә ашәақәа (ачарашәақәа, агарашәақәа), аҧсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Гәлиа иажәеинраалақәа ирылху ашәақәа.

Аҵыхәтәантәиқәа анагӡаҩ аҧсуа музыкатә фольклор иузаҟәымыҭхоны иҟоуп ҳәа иҧхьаӡоит, иара убри аан урҭ зынӡа ажәлар иртәыҵәҟьаны ишыҟамгьы азгәаҭауа.

Урҭ рыдагьы автор инаигӡеит Умар Ҭхабисимов (адыга композитор) имелодиаки иара Борис ихатәы аԥҵамҭа «Радеи». Аҵыхәтәантәи аҭыҧҳа ҧшӡа Рада лахь абзиабара иазкуп.

Борис афольклор дшахәаҧшуеи ишидикылои ҳара ҳзы аинтерес ду аҵан. Ҳара агәыӷра ҳамоуп аҽазныкгьы Борис Қәҭелиа иашәақәа ранҵара ҳалшап ҳәа, аха убасҟан имацара иакәымкәа егьырҭ анагӡаҩцәагьы ицны.

Tracklist:

1.   Борис Қәҭелиа - Сара Сыҧсадгьыл 03:02
2.   Борис Қәҭелиа - Ахаҵа ашәа 03:06
3.   Борис Қәҭелиа - Щищ Нани 03:53
4.   Борис Қәҭелиа - Агарашәа 02:53
5.   Борис Қәҭелиа - Ломеи Бускеи 03:55
6.   Борис Қәҭелиа - Амҳаџьыр ашәа 04:08
7.   Борис Қәҭелиа - Рада 02:58
8.   Борис Қәҭелиа - Уарайда 02:23
9.   Борис Қәҭелиа - Аркуашага (I) 01:36
10. Борис Қәҭелиа - Ауазашәа 03:53
11. Борис Қәҭелиа - Аркуашага (II) 00:56
12. Борис Қәҭелиа - Салыуман Бҕажәба иашәа 03:41
13. Борис Қәҭелиа - Смыр Гәдиса иашәа 03:43
14. Борис Қәҭелиа - Рапачапа 03:45
15. Борис Қәҭелиа - Апартизан иашәа 04:40
16. Борис Қәҭелиа - Атацаагара ашәа


________________________________________________Борис Кутелия — один из немногих информантов, исполняющих традиционную музыку в аутентичной манере, которых нам посчастливилось встретить в Абхазии.

Познакомились мы с ним ещё в 2013 году во время съёмок документального фильма Винсента Муна «Abkhazie, Cartographie de l’Absurde». Уже тогда нам запомнилась его манера пения и игры на абхазской скрипке.

Мы вернулись в Абхазию в 2014 году в рамках совместной экспедиции Ored Recordings и гибралтар-американского проекта The Sayat Nova Project (ныне — Mountain of Tongues). И мы, и наши иностранные коллеги, как обычно, искали непрофессиональных исполнителей, то есть именно фольклор, а не академические или эстрадные вариации на тему. Как обычно, это было весьма проблематично. В Абхазии множество фольклорно-этнографических ансамблей и хоров ориентированных на народную песенную традицию. Однако, в большинстве случаев репертуар этих коллективов составляют аранжировки народных мелодий и песен, сделанные профессиональными композиторами, а участники многих ансамблей — профессиональные музыканты и вокалисты. Наверное, для кого-то это не плохо, но это не то, что мы ищем. В этом смысле Борис Кутелия стал для нас находкой.

Борис — практически архетипический абхазский старец, достигший весьма преклонного возраста, при том обладающий завидным здоровьем для своего возраста.

Кутелия не имеет никакого музыкального образования, но с ранних лет находился в народной музыкальной среде, что позволило ему освоить довольно обширный репертуар абхазского фольклора — как инструментального, так и песенного.

Мы снова нашли Бориса и в течении двухдневной сессии записали бóльшую часть его репертуара.

Основным и любимым его инструментом является апхьарца — традиционная абхазская скрипка, аналог адыгского шичепшина. Обычно апхьарца имеет две струны, сделанные из конского волоса (ранее, вероятно, их делали из бараньих кишок). Однако Борис сделал себе струны из рыболовной лески, что добавило инструменту звонкости. Апхьарца — инструмент для аккомпанемента. Даже во время танцевальных наигрышей, исполнитель напевает мелодию и выкрикивает ободряющие возгласы.

Для нас Борис Кутелия интересен прежде всего своей манерой исполнения. Большинство песен, которые он привык петь, носят трагический характер и его низкий, немого хрипловатый голос формирует соответствующую произведению атмосферу, что помогает вчувствоваться в музыку даже не владеющему абхазским языком слушателю. Человек, незнакомый с традиционной музыкой, может отметить исполнительскую манеру Бориса как монотонную, но на наш взгляд говорить здесь следует скорее о медитативности. Конечно, используя термины музжурналистики, его пение может быть отнесено к тому, что принято называть «outsider music». Однако, это применимо только к звучанию, но не культурным особенностям и контексту.

Борис Кутелия крайне трепетно относится не только к родной культуре, но и к дружбе между абхазами и адыгами. На это повлияли как языковое и культурное родство между народами, так и события Абхазско-Грузинского конфликта 1992–1993 гг., в котором черкесские добровольцы активно выступили на стороне Абхазии.

Так как наша команда в основном состояла из черкесов — Булата Халилова и Тимура Кодзокова — общение с Борисом было лёгким. Он пел и рассказывал о себе с удовольствием, обращаясь к нам не иначе, как «брат Булат» и «брат Тимур». Для себя во время двухдневной записи Кутелия видел две цели: представить абхазский фольклор и сохранить его для потомков, вместе с чем уважить дорогих гостей-адыгов. Вероятно, эти цели и повлияли на выбор песен для исполнения.

В основном Борис пел песни абхазского мухаджирства (вынужденного переселения большого числа абхазов [а равно — адыгов] на территорию Османской Империи во второй половине XIX века в результате Русско-Кавказской войны), несколько песен обрядовых (свадебная и колыбельная) и героических, а также песни на стихи Дмитрия Гулиа — основоположника абхазской литературы. Интересно, что исполнитель считал последние неотъемлемой частью абхазского музыкального фольклора, полностью признавая, что эти они сочинены уже не в народной среде, но усилиями конкретного человека. Кроме того, были исполнены мелодия адыгского композитора Умара Тхабисимова и песня, сочинённая самим Борисом — «Рада» (песня эта о любви и посвящена девушке, именем которой названа).

Своеобразное видение Борисом фольклора представляет для нас живейший интерес, и мы надеемся записать его вновь, но уже не сольно, а в компании других исполнителей.

1.            Моя Родина (Д. Гулиа)
2.            Мужская песня
3.            Мухаджирская колыбельная
4.            Колыбельная
5.            Лома и Буска (Д. Гулиа)
6.            Песня мухаджиров.
7.            Рада (Борис Кутелиа)
8.            Орайда (Умар Тхабисимов)
9.            Плясовая
10.          Песня-плач
11.          Плясовая (2)
12.          Песня о Салумане Бгажба
13.          Песня о Смыр Гудисе
14.          Рапачапа
15.          Песня о партизанах
16.          Свадебная


Запись звука: Тимур Кодзоков, Булат Халилов, Стефан Уиллиамсон-Фа, Бен Уилер.
Правка звука, сведение: Тимур Кодзоков.
Фото на обложке: Бен Уилер.
Дизайн обложки: Милана Халилова.
Текст: Булат Халилов, Ярослав Суздальцев, Кристина Жиба.
Записано в июле 2014 года.
Место записи: Абхазия, город Сухум
___________________________________________________


Boris Kutelia is one of a few informants who performs traditional music in an authentic manner. We were lucky enough to meet him in Abkhazia. It was in 2013 during shooting of «Abkhazie, Cartographie de l’Absurde» by Vincent Moon when we got acquainted with him. It is then we remembered his manner of singing and playing on Abkhaz violin.
We returned to Abkhazia in 2014 within a joint expedition of Ored Recordings and the Gibraltar American project, The Sayat Nova Project (presently, Mountain of Tongues). We as well as our american collegues once again were searching for amatuer performers of folk music rather than stage performance of traditional music. As usual, it was problematic.
In Abkhazia, there are numbers of ethnographic bands and choirs that are specialized in the tradition of folk song. Yet, in many instances, their repertoire consists of arrangements of folk songs and melodies made by professional musicians and vocalists. Perhaps, to someone, it is not bad, but it is not what we were looking for. In this sense, Boris Kutelia became the real discovery for us.
Boris seems to be an archetypal Abkhazian senior man of advancing age. At the same time, he is uncommonly healthy for his age. He does not have an academic degree in music, however, since his early ages, he has been around the folk music scene. That enabled him to learn a quite vast repertoire of Abhazian folk music of instrumental and vocal nature. One day we found Boris again and recorded a big portion of his repertoire during a 2 day session.
His main and favorite music instrument is an aphartsa (Abkhaz: апхьарца), a traditional Abkhazian violin, that is analogous to Circassian shichepshin. Normally, an aphartsa has two strings made of horsehair (it is likely that, formerly, they were made of mutton intestines). Nevertheless, Boris made strings out of fishing line, which gave the music instrument sonority. An aphartsa is the music instrument for accompaniment. Even during dances, the performer would sing the melody and would shout cheers.

First and foremost, we are attracted by Boris Kutelia’s manner of performance. Most of the songs that he is used to performing are dramatic in their nature. His low and somewhat raspy voice creates a special atmosphere relevant to his repertoire. That, in turn, helps listeners and even those who do not speak Abkhazian, delve into his music. One who is not familiar with traditional music might find the Boris’s performance style monotonous. However, we’d rather find it meditative.
Not only his own culture does Boris Kutelia treat reverently but also a friendship between Abkhazians and Circassians. The reason for this is the language and cultural similarities between two nations, as is the conflict between Abkhazians and Georgians in 1992-1993. During that conflict Circassian volunteers were actively fighting on the side of Abkhazians.
Since our team mainly included Circassians - Bulat Khalilov and Timour Kodzakov, our conversation with Boris was easy. He sung and talked about his life with joy while referred to us only as “brother Bulat” and “brother Timour”.

During our 2 day session Boris Kutelia were aiming at two main goals: passing Abkhazian folklore on to us and preserving it for its descendants. Besides, as he said, he wanted to host his guest, Circassians, with honor. It seems, that is the reason for his song choice.


During our session, Boris sang songs of Abkhazian muhajirs*, several ceremonial songs (lullaby and wedding songs), heroic songs as well as songs with lyrics written by Dmitry Gulia, a founder of Abkhazian literature.
The latter, Boris considers an integral part of the Abkhazian folk music while completely admitting that those songs were created not by folk but by efforts of one individual.
Besides that, Boris performed the melody of the Circassian composer Umar Tchabisimov and the song composed by Boris himself, “Rada”. The latter song is about love and dedicated to a young woman after whom the song is named.
Boris’s idiosyncratic views on folklore attract us very much. We are hoping to record his performance again. However, those recordings should not be solo performance but rather in a company of other musicians.

* forced migration of numbers of Abhazians (as well as Circassians) to Ottoman Empire in the second half of XIX century, as a consequence of Russian and Caucasian War.)

Tracklist:

1.            My Fatherland
2.            Song of Men
3.            Mukhajir’s Lullaby
4.            Lullaby
5.            Loma and Buska
6.            Mukhjir’s Song
7.            Rada
8.            Oraida
9.            Dance Tune
10.          Lament Song
11.          Dance Tune (2)
12.          Saluman Bgajba’s Song
13.          Smyr Gudisa’s Song
14.          Rapachapa
15.          Partisan’s Song
16.          Wedding Song


Sound: Timur Kodzoko, Bulat Khalilov, Stefan Williamson-Fa, Ben Wheeler
Sound editing: Timur Kodzoko
Cover photo: Ben Wheeler
Cover art: Milana Khalilova
Notes: Bulat Khalilov, Dana Pashtova


Recorded in Abkhazia, Sukhum
July 2014

OR_011
credits
released March 30, 2016320Kbps

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunulan formatlar hakkında

Mp3: 128kpbs en düşük kalite; 256kbps orta kalite; 320kbps ise en kaliteli Mp3 formatıdır.

AAC: AAC Formatı Nokia, Sony, Apple gibi telefon üretici firmaların telefonlarında kullandığı bir müzik formatıdır.

ALAC: (Apple Lossless Audio Codec) apple'ın ses dosyalarını kayıpsız olarak sıkıştırmak için geliştirdiği bir format. müzik cdlerini hiç bir data kaybı olmadan yaklaşık yarı yarıya sıkıştırabiliyor. ipod ve iphone'de en yüksek ses kalitesi ile ancak bu formatta müzik dinleyebilirsiniz.

FLAC: En yüksek kalitedeki ses formatıdır. CD'deki kadar kaliteli ses verir. Mp3, AAC formatlarında olduğu gibi ses kaybı olmaz. Gerçekten müzik dinlediğinizi hissettiren bir formattır. Ama büyük boyuttadır.