İzleyiciler

26 Mayıs 2009 Salı

Abhazya Halk Şarkıları 1989- ABHAZYA MÜZİKAL FOLKLORU ANTOLOJİSİ 3.Plak


İNTERNET'TE İLK


ABHAZYA MÜZİKAL FOLKLORU ANTOLOJİSİ
“Abhazya müzikal folkloru” serisinden 3.plak bizi Abhazya Halk sanatları merkezi mürettep etnografya korosu ile tanıştırıyor.
1948 yılında ünlü besteci, folklorcu, Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet sanatçısı İvan Esnatoviç Kortua, Abhazya’nın her köşesinden yüz ve daha üstü yaşındaki yaşlıları davet etmiştir. Halk sanatlarında özgün yorumcuların odağı haline gelen topluluk böyle doğmuştu. Zira onun üyeleri yetenekli ozanlar, türkücüler, dansçılar ve halk çalgıları yorumcularıydı. Onların yardımı ile ayümaa ve ahımaa gibi ulusal telli çalgılarla, birçok amatör topluluğun repertuarını zenginleştiren çok sayıda şarkı ve dans yeniden geri kazandırıldı.
Daha sonra bu özgün topluluk Abhazya yaşlıları devlet etnografya korosu “Nartaa” ismini aldı. Bu eşi benzeri olmayan topluluğun katılımcıları ve sanatları ile tanışabilmek için Abhazya’ya çok sayıda bilim adamları, etnograflar, yazarlar, gerontolog-hekimler geldi. ABD, Japonya, İngiltere, Finlandiya, Federal Almanya, İspanya, Fransa ve birçok başka ülke televizyonları topluluğun çekimlerini yaptı. Bizim ülkemizde bu topluluk için “Gençlikten yaşlılığa kadar”, “Dağların türküleri” filmleri çekildi. 1973 yılında ise Abhazya yaşlıları etnografya korosu “Nartaa”, Macaristan uluslararası televizyonculuk festivalinde “Altın tavus kuşu” büyük ödülünü aldı.
Abhazya halk sanatları merkezi mürettep etnografya korosu repertuarı bize Abhaz müzikal folklorunun zengin çeşitliliği hakkında bilgi verir. Buraya epik, tarihi-kahramanlık, güncel hayat, çalışma, esprili, tören (düğün, avlanma) şarkıları ve çoban melodileri dâhildir.
Tüm Abhaz müzikal folklorunu üçe ayırabiliriz: epos, dram ve lirik. Epik türe Nart destânı ve destansı tarihi-kahramanlık şarkılar dâhildir. Bu tarz şarkılar genelde erkekler tarafından söylenir, genelde de üç-dört sesli olurlar ve her solist kahramanın tiplemesine kendi şahsi yorumunu getirir. Bu tür şarkılarda genelde anlamlı metnin (güfte-söz) olmaması tipiktir. Tarihi-kahramanlık ve epik şarkılarda sırayla birkaç değişik müzik düşüncesi, melodiler değişebilir ve onların İfade güçleri, insanın düşünce ve duygularını, onun manevi değişimlerini yansıtma yeteneği genelde resitatif tonlama prensibine dayanmaktadır. Solistler tempoları oldukça serbest yorumlayıp keyfi hızlanmalar ve yavaşlamalar yapar. Solistin ses perdesi genelde oktavı aşmaz.
Dramatik türe gösterilerin eşlik ettiği şarkılar dâhildir. Örneğin: avlanma, düğün, cenaze, ritüel duaları, tedavi (rehabilite) edici şarkılar. Avlanma ritüel şarkılarında uzun melodik nefes ve akışkanlık özgündür. Ağır avlanma şarkıları genelde iki seslidir (çok nadir üç seslilik elemanlarına rastlanmaktadır). Ağır avlanma şarkılarının melodik çizgisinde dalgalanma hareketi esastır. Melodik çizgilerin değişik kıvrımları, melodik hareketin yönünün keskin değişikliği, gelişmenin büyük yoğunluğu –bütün bunların sonuçta anlamlı bir önemi vardır ve karakter, belirli şarkı tipinin oluşturulmasında en büyük önemi taşır. Onlardaki melodik çizginin temelinde süreklilik, gelişmesinde akıcılık izlenimini veren tedrici yükselme hareketi vardır, bu özellikler ise melodikliği sağlar. Düğün töreninde karakteristikleri farklı şarkılara rastlanmaktadır: şerefe (sağlık için), esprili, oyun şarkıları. Örneğin şerefe (sağlık için) söylenen şarkı “Radeda” gelini damadın evine götürürken söylenir. Her düğün şarkısı iki bölümden oluşmaktadır: birinci bölüm acele etmeden, azametle, haysiyetle söylenir, ikincisi ise dans özelliği, hızlı temposu ve coşturucu ritmi ile öncekiyle tamamen zıttır.
Birçok eski törensel ayinler ve şarkılar hastalıkların tedavisine adanmıştır. Abhazyalıların eski inançlarına göre her hastalığın arkasında bir tanrı varmış. İlgili şarkı ve ayinlerle ona hitap ediyorlarmış. Bu batıl inanca göre şarkı ve müzikle hastalık tanrısının veya cinin “hoşgörüsü” sağlanabilirmiş.
Bu şarkıların yanı sıra yaralıyı teselli etmek için söylenen “Yaralı” şarkıları varmış. Bu tarz şarkı örneği, Halkın yabancı istilacılara karşı savaş yapılmasından ibaret olan, asırlık tarihi ile sıkı bağları olan “Yaralı şarkısı”dır. Bu savaşın tek kutsal amacı varmış – özgürlüğü kazanmak. Vatan derin yaralar alıyormuş; belki de “Yaralı şarkısı” vatanın yaralarının sarılmasının özgün bir sembolüdür. Yaralı savaşçıyı yakın arkadaşları eve getirirmiş. Onun etrafına oturup “Yaralı şarkısını” söylerlermiş, ağır yaralı da, müziğin şifalı gücüne inanarak, tuttururmuş bu şarkıyı. Şarkının karakteri sakin, yavaş, ağır söylenir. Melodinin akış prensibi – varyasyon.
Lirik türe ait olan şarkılar özel duyguları ve heyecanları anlatanlardır. Bunlar ninniler, lirik-ağır ve esprili-aşk şarkılarıdır. İlginçtir ki, gelişen tarihi olaylar nedeniyle Abhaz müzikal folklorunda bu tür, diğer halkların müzikal folkloruna kıyasla daha tevazu bir yer teşkil etmektedir. Bize göre böyle olmasının sebeplerinden birisi Abhazların özel duygu ve heyecanlarını açıkça belli etmeme özellikleridir. Ayrıca geleneksel olarak şarkıların Abhaz erkeklerinin tarafından söylenmesinden farklı olarak lirik türde kadın seslerinin ağırlıklı olduğunun altını çizmek gerekir. Lirik şarkıların kural olarak belirli anlamlı metni vardır. Bu şarkıların da kıta - varyasyon şekli buradan gelir. Ninnilerde ve ağır lirik şarkılarda uzun melodik nefes vardır. Esprili – aşk şarkılarında oynak-hareketli, dans melodileri vardır. Bu şarkılar (çoğunluğu) ulusal bir çalgı eşliğinde söylenir.V.Aşuba
ABHAZYA HALK SANATLARI MERKEZİ MÜRETTEP ETNOGRAFYA KOROSU
Sanat yönetmeni: İvan Kortua
ABHAZYA HALK ŞARKILARI
Taraf 1
1. Pşkiaç-ipa Mança iaşva (Pşkiaç-ipa Mança şarkısı) – 2.26
Solistler R.Gumba, A.Kove, V.Tsarguş
2. Araşara aşva (çalışma şarkısı) – 3.12
3. Lakoba iaşva (Nestor Lakoba şarkısı) – 1.55
Solistler A.Kove, V.Maan
4. Amhacirra aşva (muhacirlerın şarkısı) – 2.58
Solistler: K.K.Marganiya, r.Ş.Kove, Z.K.Anşba, P.V.Kobahiya
5. Auasarhuga (Çoban şarkısı) – 2.20
Solist E.Bagateliya
6. Ahura aşva (Yaralı şarkısı) - 2.04
7. Azhveipshaa raşva (avlanma şarkısı) – 2.58
Solistler K.B.Sakaniya, L.J.Kvarçeliya
8. Auasarhuga (melodi) – 1.04
E.N.Bagateliya, açarpın
9. Abataa Beslan iaşva (Beslan Abataa şarkısı) – 2.12
Solist M.B. Sakaniya


Taraf 2
10. Aiba iaşva (Kahraman Aiba şarkısı) – 2.08
Solist R.D.Gumba
11. Ahura aşva (Yaralı şarkısı)- 1.21
Ş.Marholiya, apkhertsa
12. Amhacirra aşva (mahaciraların şarkısı) – 3.06
Solist P.Ş.Aşuba, K.M.Gerheliya
13. Nartaa raşva (Nart şarkısı) – 1.27
Solist E.A.Bagateliya
14. Şaratın (horon) – 1.31
Solistler Z.K.Anşba, R.Ş.Kove
15. Ahatsa raşva (kahramanlar şarkısı) -2.31
Solist E.A.Bagateliya
16. Azhveipshaa raşva (avlanma şarkısı) – 1.22
Solist K.B.Sakaniya
17. Samahhuaa aşva (Samahhua) – 2.22
Solistler K.B.Sakaniya, L.S.Kvarçeliya
18.Atatsaagara aşva (Gelin getirme şarkısı) – 2.07
Solist D.D.Cikirba
Hazırlayan V.Aşuba. Restorasyon V.Parfenova. Redaktör K.Simonyan

Not: Bu plak serisi 3 Plaktan oluşmaktadır. Ses kaydı 1956 yapılmış, plak olarak 1989 yılında çıkmıştır. Maalesef elimde diğer plaklar olmadığı için sizlerle paylaşamıyacağım. Bu albüm plaktan bilgisayar ortamına aktarılmış üzerindeki yazılar tarafımdan Rusçadan çevirtilmiştir.
Elinde serinin diğer plaklarından olan varsa benimle irtibata geçebilir.
Biraz hışırtılı da olsa seste çok problem yoktur.


Şifre-Pass: nartkun


20 Mayıs 2009 Çarşamba

Kafkas Dans Müzikleri 2009

Kafkasya'nın tüm yörelerinden dans müziklerinin yer aldığı bu albümü dinlerken yerinizde duramayacaksınız. Toplam 56 parça.


Playlist:

1. Amir Uspaev- Süper Lezginka
2. Kafkas Dansları Enstrümantal Potpuri
3. Eldar Semen- Leperise
4. Aslan Tlebzu- Abredj
5. Rustam-Vaynakh Dans Müzikleri Potpuri
6. Amir Uspaev-Kafkas Dansları Potpuri
7. Tekno Dağıstani
8. Aslan Tlebzu- Lezginka
9. Nart- Narin
10. Ali Ligidov- Mamite
11. İdar Nauruzov- Djegu Kafe
12. DJ Nariman- Dağıstan Dansçıları
13. Enstrümantal
14. Ali Ligidov- Kulıkujın Kafe
15. Aslan Dudar- Zafak
16. Aslan Tlebzu- Zafak
17. İvanov Betal- Uıdj Pixu
18. Aslan Dudar- Leperise
19. Ahmat Batçaev- Çerkes Halk Dansı
20. Rezvan- Tendjız Naib ve Kafe
21. Muhamed Kojarov- Melodi Gor
22. Kinjal Dansı
23. Rustam- Vaynakh Dans Müzikleri 3
24. Hatti- Abhaz Halk Dansı (Khuraşe)
25. Aslan Tlebzu- Doğaçlama
26. Amir Uspaev-Gece
27. Adige(Djeguakue Gup)- Djegu Kafe
28. DJ Nariman- Adige Dansı
29. Aslan Tlebzu- Gorski
30. Kabardey Dans Müzikleri Potpuri
31. Aslan Dudar- Guhel Pşinale
32. Temirkanov- Vudj Heş
33. Aslan Tlebzu- Zagatlat
34. Hatti- Vork Kafe
35. Ali Ligidov- Kafe
36. Kabardinka- Prenslerin Dansı
37. Kabardinka-Potpuri
38. Rustam- Vaynakh Dans Müzikleri 4
39. İvanov Betal-Djegu Kafe
40. Kabardinka- Halk Dansı İslamey
41. Ubıh Kafe
42. Eldar Semen- Çerkes Gıbze
43. Avar Dansı
44. Temirkanov- Lezginka
45. Gürcüstan- Gorski Dansı
46. Deni- Vostoçnay
47. Adilhan Bammatkaziev- Lezginka
48. Udj Heş
49. Bek- Lezginka
50. Deni-Ruh
51. Rustam- Vaynakh Dans Müzikleri 2
52. Eldar Semen- Abhaz Dansı
53. Aslan Tlebzu- Ciget Dansı (Abhaz)
54. Adige- Oset Dans Müzikleri
55. Deni Malinka
56. Marat-REMİX


DAYMOHK 2007 (Chechen Volf series)


Daymohk Grubunun bu albümünde Çeçen pop şarkıları vardır. Toplam 20 parçadan oluşmaktadır.

Playlist:
1. Даймохк
2. Синкъерам
3. Оршот буьйса
4. Сатуьйсу ас хьоьга
5. Алахьа х1унда?
6. Со-м г1ура яц йина нана…
7. Декьаза безам
8. Х1етал-метал?
9. Тохара хъалха
10.К1анй шипон
11.Тховсаллера хаза буьйса
12.Йитахьа со
13.Генара го суна
14.Ший а ма леха
15.Зуда йолу к1ант
16.Маьхкарий-г1ург1езаш
17.Шийла шовда
18.Х1орд
19.Генара безам
20.Марша 1ойла


Şifre-Pass: nartkun

19 Mayıs 2009 Salı

Daimoxk Çeçen Şarkı GrubuÇeçen Halk Şarkıları grubunun albümüdür. Albümdeki eski halk şarkıları çok hafif şekilde modernize edilmiştir. Ama şarkıların özü aynıdır.

Playlist:

1. Daga Dughe
2. DaimohK 1
3. DaimohK 2
4. Daymaxkah1 Yaxa la'a
5. Djihad
6. Ghazot
7. Nena Deghasta
8. Noxchi Choh
9. Yox Doghi


17 Mayıs 2009 Pazar

Daghestan Lezginka 2009


Dağıstanda çalınan lezginka müziklerinin her türlüsünü bulabileceğiniz bir albümdür. Toplam 29 parça var.

Chechen Wolf SeriesÇeçen pop müziklerinden oluşan bir albümdür.

Playlist:

0. Balita
1. Jimala Yezar
2. Taxna Cayagah
3. As Kxu Lexur Yac
4. As Hu Sayna Yuxur Yu
5. Sa Humenag
6. Hunda Ca Wugu
7. Terkaca
8. Kxe Gur Yac
9. Ya ALLAH
10. Kavkaz by Wolfeye
11. Hay Kenti
12. Marja Yo1
13. Sena Seda
14. Noxchi Yo1
15. Sa Bezam
16. Charksi Eshar
17. Charksi Eshar
18. Charksi Eshar
19. Irse Seda
20. Xalxaran Eshar


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunulan formatlar hakkında

Mp3: 128kpbs en düşük kalite; 256kbps orta kalite; 320kbps ise en kaliteli Mp3 formatıdır.

AAC: AAC Formatı Nokia, Sony, Apple gibi telefon üretici firmaların telefonlarında kullandığı bir müzik formatıdır.

ALAC: (Apple Lossless Audio Codec) apple'ın ses dosyalarını kayıpsız olarak sıkıştırmak için geliştirdiği bir format. müzik cdlerini hiç bir data kaybı olmadan yaklaşık yarı yarıya sıkıştırabiliyor. ipod ve iphone'de en yüksek ses kalitesi ile ancak bu formatta müzik dinleyebilirsiniz.

FLAC: En yüksek kalitedeki ses formatıdır. CD'deki kadar kaliteli ses verir. Mp3, AAC formatlarında olduğu gibi ses kaybı olmaz. Gerçekten müzik dinlediğinizi hissettiren bir formattır. Ama büyük boyuttadır.